О Б Я В А

за

ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ

(четирима  експерти)


По проект
 „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009г. 


На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,


Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес,
 


със седалище в гр.София и адрес на управление: ул. „Алабин" № 16-20, тел.: 987 29 60, факс: 987 26 04, Интернет адрес: www.bia-bg.com, лице за контакт: Екатерина Иванова Белтц, на длъжност административен сътрудник, тел.: 987 29 60, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г. обявява


процедура «открит избор»за определяне на изпълнител - четирима експерти  за изпълнение на дейности с обект:„Разработване на обща концепция на Информационна система и тестване на индикатори и модели за оценка на компетенциите на работната сила по основни браншове и региони",


с обособена позиция 1
 „Проектиране на секторен компетентностен модел и компетентностен профил за оценяване на компетенциите на работната сила"


обособена позиция 2
 „Проектиране на карта за оценка на компетенциите и правила за оценяване на включените клъстери компетенции"


обособена позиция 3 
„Разработка на обобщаващ материал „Обща концепция на Информационната система за оценка на компетенции"


обособена позиция 4 
„Разработка на указания за апробация и верифициране на ефективността от прилагането на карти за оценка на компетенциите в предприятието".


Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: София 1000, ул. „Алабин" 16-20, ет. 1 ст. № 110 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч.   


Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура са публикувани и на следните интернет адреси:www.bia-bg.comwww.competencemap.bgwww.az.government.bgwww.eufunds.bg(Моля вижте прикачения по-долу файл!


Оферти се подават на адрес: София 1000, ул. „Алабин" 16-20, ет. 1, ст. № 110 до 17.00 ч. на 07.03.2011 г. 

 

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

БСК обявява процедура „открит избори” за четирима експерти. Срок за кандидатстване – 7 март 2011 г.!