О Б Я В А

за

ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ

(ДВАМА ЕКСПЕРТИ)


По проект 
Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009г.


На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,


Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес 

със седалище в гр.София и адрес на управление: ул. „Алабин" № 16-20, тел.: 02 93 209 78 факс: 987 26 04, Интернет адрес: www.bia-bg.com, лице за контакт: Кирил Точев Желязков, на длъжност главен директор, тел.: 02 93 209 78, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.


обявява процедура за определяне на изпълнител (двама експерти) -  открит избор,  с обект:


Проучване и тестване на иновативни методи за оценка на компетенциите"  с обособена позиция 1: „Проучване на симулационни модели за оценка на компетенциите на работната сила"и обособена позиция 2: „Апробиране на симулационен модел за оценка на компетенциите на работната сила".


Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: София 1000, ул. „Алабин" 16-20 ет. 1 ст. № 110 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч.  Пояснителният документ е публикуван и на следния Интернет адрес (в случай, че има такъв): www.bia-bg.com .


Оферти се подават на адрес: София 1000, ул. „Алабин" 16-20, ет. 1, ст. № 110, до 17.00 ч. на 22 .10.2010 г.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

БСК открива процедура за открит избор на двама експерти по проект по ОП РЧР. Валидност на обявата: 22 октомври!