О Б Я В А

за

ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ


По проект
Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009г. 


На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,


                             Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, 

със седалище в гр.София и адрес на управление: ул. Алабин № 16-20, тел.: 02/ 987 22 64, факс: 02/ 987 26 04, Интернет адрес: www.bia-bg.com, лице за контакт: Мария Минчева Минчева, на длъжност юрисконсулт, тел.: 987 22 64, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г., обявява процедура «открит избор», за определяне на изпълнител - експерт за изпълнение на дейности с обект:


„Подготовка на предложения за промени в нормативната уредба"


Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да бъдат получени на адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20, ет. 1, ст. № 110, всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч.


Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси: www.bia-bg.com, www.competencemap.bg .


Оферти се подават на адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20, ет. 1, ст. № 110, до 17.00 ч. на 27.08. 2010 г.   

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

БСК обявява процедура «открит избор» за определяне на изпълнител (експерт) за подготовка на предложения за промени в нормативната уредба. Срок 27 авгу