О Б Я В А

за

ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ 

           По проект Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, 

със седалище в гр.София и адрес на управление: ул. Алабин № 16-20, тел.: 02/ 980 38 53, факс: 02/ 987 26 04, Интернет адрес: www.bia-bg.com, лице за контакт: Мария Минчева Минчева, на длъжност юрисконсулт, тел.: 02/ 987 22 64,

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г., обявява процедура за определяне на изпълнител - открит избор,  с обект:

Проучване на опита в страните от ЕС - добри практики, информационни системи, инструменти и партньорски мрежи за оценка на компетенциите на работната сила, чрез провеждане на  експертни работни срещи"

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат бъдат изтеглени от прикачения по-долу файл, както и да се получат на адрес: София 1000, ул. Алабин 16-20, ет. 1, стая 110, всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. 

Пояснителният документ е публикуван и на адрес: www.competencemap.bg.

Оферти се подават на адрес: София 1000, ул. „Алабин" 16-20 ет. 1 ст. № 110 до 17.00 ч. на 23.08.2010 г. 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

БСК обявява процедура за определяне на изпълнител чрез открит избор за „Проучване на опита в страните от ЕС – добри практики, информационни системи, и