На 24 юни, четвъртък, от 16.00 ч, в Зала 1 на БСК (София, ул. Алабин 16-20) ще се проведе публично отваряне на офертите, подадени в рамките на процедурата за определяна не изпълнител на дейности за осигуряване на публичност по проект "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".


Проектът се осъществява от Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд и Република България,
 по договор № BG051PO001-2.1.06 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Публично отваряне на офертите за определяне на изпълнител на дейности за осигуряване на публичност по проект на БСК по ОП РЧР