О Б Я В А

за

ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ

           

По проектРазработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009г.


На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,


Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес 

със седалище в гр.София и адрес на управление: ул. „Алабин" № 16-20, тел.:980 38 53, факс: 987 26 04, Интернет адрес: www.bia-bg.com, лице за контакт:Екатерина Иванова Белитц, на длъжност административен сътрудник, тел.: 987 29 60,

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г., обявява процедура «открит избор» за определяне на изпълнител с обект : „Дейности свързани с осигуряване на публичност".


Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да бъдат получени на адрес: София 1000, ул. „Алабин" 16-20, ет. 1, ст. № 110 всеки работен ден   от 9.30 ч. до 17.30 ч. , както и да бъдат изтеглени от прикачения по-долу файл.


Оферти се подават на адрес: София 1000, ул. „Алабин" 16-20, ет. 1, ст. № 110, до 17.00 ч. на 22.06.2010 г.

***

ВЪПРОСИ - ОТГОВОРИ:

Относно изискването към кандидатите за изработване на проекти на продукти, за които се кандидатства, информираме, че:

1. логото на БСК може да бъде изтеглено във векторен и други формати от сайта на БСК, раздел "За БСК", подраздел "downloads";

2. БСК се ангажира приложените към документацията проекти да не бъдат използвани при изпълнение на проекта, в случай че изготвилият ги кандидат не спечели конкурса.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

БСК обявява процедура за избор на изпълнител на дейности за осигуряване на публичност по проект по ОП РЧР. Срок - 22 юни!