О Б Я В А

за

ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ 


По проект
Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009г. 


На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,


Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес,
 

със седалище в гр.София и адрес на управление: ул. „Алабин" № 16-20,  тел.: 980 38 53, факс: 987 26 04, Интернет адрес: www.bia-bg.com, лице за контакт: Екатерина Иванова Белитц, на длъжност административен сътрудник, тел.: 987 29 60, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г., обявява процедура за определяне на изпълнител открит избор,  с обект:


„Доставка на материали и консумативи"
,

с обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Доставка на материали;

Обособена позиция 2: Доставка на консумативи


Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: София 1000, ул. „Алабин" 16-20 ет. 1 ст. № 110 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. 


Пояснителният документ можете да изтеглите по-долу!


Оферти/Заявления се подават на адрес: София 1000, ул. „Алабин" 16-20 ет. 1 ст. № 110 до 17.00 ч. на 16.06. 2010 г.

*****

ВЪПРОСИ - ОТГОВОРИ:

Във връзка с постъпили запитвания относно техническата спецификация на материалите и консумативите по обявената тръжна процедура уточняваме моделите на принтерите, за които се отнасят консумативите:

1.      Лазерен цветен принтер DEL 3010 CN

2.      Лазерен чернобял принтер  XEROX 3600

3.      Лазерен чернобял принтер DELL 1700n

4.      Лазерен чернобял принтер HP 4000

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

БСК обявява процедура за избор на доставчик на материали и консумативи по проект по ОП РЧР. Срок - 16 юни 2010 г.!