О Б Я В А за ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ 


По проект
Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони"", финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009г, . 


На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,


                             Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес 

със седалище в гр.София и адрес на управление: ул."Алабин" № 16-20, тел.:980 38 53, факс: 987 26 04, Интернет адрес :www.bia-bg.com, лице за контакт:Екатерина Иванова Белитц, на длъжност административен сътрудник, тел.: 987 29 60, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г. обявява процедура за определяне на изпълнител -  открит избор,  с обект:


„Наемане на  зали  при  провеждане на
работни срещи и обучения"


Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: София 1000, ул. „Алабин" 16-20 ет. 1 ст. № 110 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. 


Пояснителният документ е публикуван по-долу.

Оферти се подават на адрес: София 1000, ул. „Алабин" 16-20 ет. 1 ст. № 110 до 17.00 ч. на 08 юни 2010 г.


********************* 


ВЪПРОСИ, зададени от кандидати по процедурата:

1. Моля, потвърдете, че НЕ се внася гаранция за участие в процедурата.

2. Моля, пояснете в кои областни градове следва да се организират мероприятията.

3. Ще бъде ли ползвано хотелско настаняване за участниците и/или лекторите в градовете на провеждане?


ОТГОВОРИ на поставените въпроси:

1.Потвърждаваме, че не се внася гаранция за участие в процедурата.

2.Част от обученията ще се проведат в София и други големи областни градове.

3.Ще се ползва хотелско настаняване за лекторите и значителна част от участниците в срещи и обучения, което не е предмет на процедурата.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

БСК открива процедура за избор на изпълнител по проект по ОП РЧР. Срок за кандидатстване - 8 юни!