Позицията експерт (регионален референт) се открива към Регионалния център за оценка на компетенциите (РЦОК) гр. София, който е ключово структурно звено  в системата на Националната референтна мрежа (НРМ), изградена по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” , осъществяван от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес в партньорство с КНСБ и КТ”Подкрепа”  с финансовата подкрепа на  ОП РЧР 2007 - 2013, съфинансирана от ЕСФ и  Р България по договор № BG051PO001 – 2.1.06.


Основни функции на длъжността:

 • Планира и организира дейността на РЦОК, взаимодейства с другите звена в НРМ  и осъществява методическа и логистична поддръжка на дейностите по изпълнение на Проекта в частта им за  регион София;
 • Участва в организирането и провеждането на регионални проучвания и анализи по заетостта и уменията, в разработването, тестването и валидирането на компетентностни модели и инструменти за оценка на компетенциите, достъпни чрез Информационната система за оценка на компетенциите на работната сила (ИСОК), в организирането на обучения и презентации;
 • Консултира работодателите по техники и подходи за внедряване на компетентностния подход и неговото приложение в стратегическото управление на човешките ресурси  (проектиране, анализ и оценка на длъжноститe, разработване и внедряване на компетентностни модели, подбор и въвеждане на персонал, управление на трудовото представяне, обучение и развитие, управление на приемствеността, политики и системи системи за възнаграждение и стимулиране и пр.);
 • Взаимодейства с представители на държавни институции, местната власт, образованието, неправителствени организации и др. по проблеми свързани със заетостта и уменията на работната сила в региона;
 • Консултира и подпомага достъпа на целевите групи от региона до ИСОК, осъществява обратна връзка за потребностите, мненията и предложенията на потребителите.


Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование – бакалавър или магистър (управление на човешките ресурси, социология, психология, икономика, право, бизнес администрация или техническо образование с допълнителна специализация в управлението на човешките  ресурси );
 • Отлични компютърни умения;
 • Много добро владеене на английски език;
 • Опит (практически или консултантски) в управление на човешките ресурси;
 • Комуникативност и предприемчивост.


Условия на труд:

 • Срочен трудов договор на непълен работен ден – 6 часа;
 • Брутно месечно възнаграждение – 1500 лв.;
 • Съвременно техническо и технологично обезпечаване, динамична работна среда;
 • Възможности за професионално и кариерно развитие.


КАНДИДАТСТВАЙ ПО ОБЯВАТА ТУК

За контакт: skalcheva@competencemap.bg - Стела Калчева

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

ОБЯВА ЗА РАБОТА: Експерт в регионален център за оценка на компетенциите София