Позицията експерт се открива към Национален център за оценка на компетенциите, който е ключово структурно звено по реализирането на проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони” , осъществяван от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес в партньорство с КНСБ и КТ”Подкрепа”  с финансовата подкрепа на  ОП РЧР 2007 - 2013, съфинансирана от ЕСФ и  Р България по договор № BG051PO001 – 2.1.06.


Основни функции на длъжността:

 • Методическа подкрепа, контент анализ на информацията, подпомагане и документиране на процесите в Информационна система за оценка на компетенциите на работната сила (ИСОК);
 • Взаимодействие с потребителите на ИСОК;
 • Управление на  процеси и услуги свързани с електронни обучения, предоставяни чрез ИСОК;
 • Методическа подкрепа и взаимодействие със структурните звена в системата на Националната референтна мрежа по изграждането и внедряването на ИСОК.


Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование – бакалавър или магистър (софтуерен инженер, специалист информационни системи и технологии или специалист управление на човешките ресурси);
 • Отлични компютърни умения;
 • Добро владеене на английски език;
 • Опит в бизнес анализи и  работа с бази данни;
 • Познания и опит в управлението на човешките ресурси в т.ч. и организиране на електронни обучения;
 • Комуникативност и предприемчивост.


Условия на труд:

 • Срочен трудов договор на пълен работен ден;
 • Брутно месечно възнаграждение – 2000 лв.;
 • Съвременно техническо и технологично обезпечаване, динамична работна среда;
 • Възможности за професионално и кариерно развитие.


КАНДИДАТСТВАЙ ПО ОБЯВАТА

За контакт: skalcheva@competencemap.bg - Стела Калчева

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

ОБЯВА ЗА РАБОТА: Експерт в Националния център за оценка на компетенциите към БСК