ОБЯВА ЗА ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ/И
                    

По проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони"", финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.,

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз, Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес, със седалище в гр.София и адрес на управление: ул."Алабин" № 16-20,  адрес за кореспонденция    тел.: 987 29 60, факс: 987 26 04, Интернет адрес: www.bia-bg.com, лице за контакт: Екатерина Иванова Белтиц на длъжност административен сътрудник, тел.: 987 29 60,

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г. обявява процедура «открит избор»,  за определяне на изпълнител/и -

за изпълнение на дейности с обект: „СЪЗДАВАНЕ НА СЕКТОРНИ КОМПЕТЕНТНОСТНИ МОДЕЛИ"   с  обособени позиции:

 • Обособена позиция 1.  „Създаване на секторен компетентностен модел в сектор  С - Преработваща промишленост, 20 - Производство на химични продукти";
   
 • Обособена позиция 2.  „Създаване на секторен компетентностен модел в сектор  G - Търговия, 46 Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети";
   
 • Обособена позиция 3.  „Създаване на секторен компетентностен модел в сектор С - Преработваща промишленост, 28.29 -  Производство на други машини с общо предназначение, некласифицирани другаде; 62.01 -  Компютърно програмиране, Мехатронни системи и автоматизация";
   
 • Обособена позиция 4. „Създаване на секторен компетентностен модел в сектор G - Търговия, 47 Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети";
   
 • Обособена позиция 5. „Създаване на секторен компетентностен модел в сектор  С, Преработваща промишленост, 11 - Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води";
   
 • Обособена позиция 6.  „Създаване на секторен компетентностен модел в сектор С - Преработваща промишленост 10.3 - Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци";
   
 • Обособена позиция 7. „Създаване на секторен компетентностен модел в сектор  N - Административни и спомагателни дейности, 80 - Дейности по охрана и разследване";
   
 • Обособена позиция 8. „Създаване на секторен компетентностен модел в сектор  N - Административни и спомагателни дейности, 81 - Дейности по обслужване на сгради и озеленяване";
   
 • Обособена позиция 9. „Създаване на секторен компетентностен модел в сектор  С - Преработваща промишленост, 29 - Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета, Производство на електромобили";
   
 • Обособена позиция 10. „Създаване на секторен компетентностен модел в сектор  С - Преработваща промишленост, 10.5 - Производство на мляко и млечни продукти"


Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: София 1000, ул. „Алабин" 16-20, ет. 1 ст. № 110 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч.

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура са публикувани и на следните интернет адреси: www.bia-bg.com; www.competencemap.bg; www.az.government.bg; www.eufunds.bg.

Оферти се подават на адрес: София 1000, ул. „Алабин" 16-20, ет. 1, ст. № 110  до 17.00 ч. на 17.04. 2012 г.
 

ОБЯВА, ПОЯСНИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ

СПИСЪК НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ВСЯКА ЕДНА ОТ ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Открит избор за изпълнител/и за създаване на секторни компетентностни модели