Валидност на обявата: 17.09.2012

ОБЯВА за ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
 (петима експерти)

 

По проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 - 2013г." и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес,
 

със седалище в гр.София и адрес на управление: ул. „Алабин" № 16-20, адрес за кореспонденция: гр.София, ул. „Алабин" № 16-20 тел.: 987 29 60, факс: 987 26 04, Интернет адрес: www.bia-bg.com, лице за контакт: Екатерина Иванова Белитц, на длъжност: Административен сътрудник, тел.: 987 29 60,

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г. обявява процедура „открит избор" за определяне на изпълнители  (петима  експерти) за изпълнение на дейности с обект: „Проучване и тестване на иновативни методи за оценка на компетенциите" с обособени позиции:

Обособена позиция 1. Изговяне на материал за самоподготовка чрез платформа за електронно обучение, тестове, казуси, ролеви игри, упражнения, задачи за придобиване и оценка на компетенциите,  необходими за успешното изпълнение на дейността „Управление на качеството".

Обособена позиция 2.  Изготвяне на материал за самоподготовка чрез платформа за електронно обучение, тестове, казуси, ролеви игри, упражнения, задачи за придобиване и оценка на компетенциите,  необходими за успешното изпълнение на дейността „Ефективно управление на екипи".

Обособена позиция 3.  Изготвяне на материал за самоподготовка чрез платформа за електронно обучение, тестове, казуси, ролеви игри, упражнения, задачи за придобиване и оценка на компетенциите,  необходими за успешното изпълнение на дейността  „Управление на  представянето".

Обособена позиция 4. Изготвяне на материал за самоподготовка чрез платформа за електронно обучение, тестове, казуси, ролеви игри, упражнения, задачи за придобиване и оценка на компетенциите,  необходими за успешното изпълнение на дейността „Иновативни подходи за определяне потребностите от обучение в организацията".   

Обособена позиция 5. Изготвяне на материал за самоподготовка чрез платформа за електронно обучение, тестове, казуси, ролеви игри, упражнения, задачи за придобиване и оценка на компетенциите,  необходими за успешното изпълнение на дейността „Корпоративна социална отговорност".

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: София 1000, ул. „Алабин" 16-20, ет. 1 ст. № 110 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч.


Пояснителният документ е публикуван и на следните интернет адреси:

1. www.az.government.bg- интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)

2. http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)

3. www.bia-bg.com; www.competencemap.bg;

Оферти се подават на адрес София 1000, ул. „Алабин" 16-20 ет. 1 ст. № 110 до до 17.00 ч. на 17.09.2012 г.

Обявата е публикувана във вестник „Сега” бр. 169/24.07.2012 г.

ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА СВОИТЕ МАТЕРИАЛИ КАНДИДАТИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ СЪОБРАЗЯТ СЪС СЛЕДНАТА МЕТОДИКА ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обява за избор на изпълнители за проучване и тестване на иновативни методи за оценка на компетенциите - срок: 17.09.2012 г.