О Б Я В А

за

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

 (деветнадесет преподаватели)

 

По проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони", финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.,

На основание чл.14, ал. 2 във връзка с чл.7, т. 1 от Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 - 2013г." и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес

със седалище в гр.София и адрес на управление: ул. „Алабин" № 16-20, тел.: 987 29 60, факс: 987 26 04, Интернет адрес: www.bia-bg.com, лице за контакт: Екатерина Иванова Белитц, на длъжност: Административен сътрудник, тел.: 987 29 60, в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.

обявява процедура „открит избор" за определяне на изпълнители (деветнадесет преподаватели) за изпълнение на дейности с обект: „Обучение на секторно и браншово ниво за придобиване и повишаване на знания и умения по ключови компетенции на представители на целевите групи",

 

с обособени позиции:

 • Обособена позиция 1Обучение в регион София по темите: „Ориентиране към резултати и внимание към детайла", „Управление на знанието в организациите" и „Стратегическо управление" 
 • Обособена позиция 2 Обучение в регион София по темите: „Мотивация и работа в екип" „Ефективни комуникации" и „Управление на времето"
 • Обособена позиция 3  Обучение в регион София по темите: „Водене на преговори и изграждане на сътрудничество"  и „Вземане на решения и управление на конфликти"
 • Обособена позиция 4Обучение по темата „Управление на качеството" в региони София, Варна и Стара Загора
 • Обособена позиция 5: Обучение в регион Варна по темите: „Ориентиране към резултати и внимание към детайла" и „Управление на знанието в организациите"
 • Обособена позиция 6Обучение в регион Варна по темите: „Мотивация и работа в екип", „Ефективни комуникации" и „Управление на времето"
 • Обособена позиция 7Обучение в регион Варна по темите: „Водене на преговори и изграждане на сътрудничество" и „Вземане на решения и управление на конфликти"
 • Обособена позиция 8Обучение в регион Стара Загора по темите: „Ориентиране към резултати и внимание към детайла", „Управление на знанието в организациите" и „Водене на преговори и изграждане на сътрудничество"
 • Обособена позиция 9Обучение в регион Стара Загора по темите: „Мотивация и работа в екип", „Ефективни комуникации" и „Управление на времето"
 • Обособена позиция 10: Обучение в регион Плевен по темите: „Мотивация и работа в екип" и „Ефективни комуникации"
 • Обособена позиция11: Обучение в регион Плевен по темата „Вземане на решения и управление на конфликти"
 • Обособена позиция 12Обучение по „Организационна компетентност" и „Компетентност за действие (Приложна компетентност)"
 • Обособена позиция 13Обучение по „Иновативно мислене и поддържане на иновационен дух"
 • Обособена позиция14: Обучение по „Организация и управление на работното място" и „Продажбени умения и ориентация към клиента"
 • Обособена позиция 15Обучение по дигитални компетентности в гр. София
 • Обособена позиция 16Обучение по дигитални компетентности в гр. Пловдив
 • Обособена позиция 17: Обучение по дигитални компетентности в гр. Варна
 • Обособена позиция 18: Обучение по дигитални компетентности в гр. Бургас
 • Обособена позиция 19: Обучение по дигитални компетентности в гр.Стара Загора и гр. Казанлък.


Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: София 1000, ул. „Алабин" 16-20, ет. 1 ст. № 110 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. 

Пояснителният документ е публикуван по-долу, както и на следните интернет адреси:

1. www.az.government.bg - интернет адреса на УО/ДО (чл.14 ал.2)

2. http://www.eufunds.bg  - интернет адреса на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България (§ 4Г от Заключителните разпоредби)

3. www.bia-bg.com; www.competencemap.bg;

Обявата е публикувана в брой 178/03.08.2012 г. на в-к "Сега".

За информация на кандидатите са публикувани пояснителните документи и Рамковите учебни програми, с които да се съобразят кандидатите.

Оферти се подават на адрес София 1000, ул. „Алабин" 16-20 ет. 1 ст. № 110
до 17.00 ч. на 20.08.2012г.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обява за процедура