Секторен консултативен съвет „Информационни технологии“ ще бъде учреден на 23 ноември 2012 г., от 14.00 часа, в заседателната зала на БСК (ул. Алабин 16-20). Съветът се създава в рамките на изпълнявания от БСК проект “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”.

Проектът се осъществява от Българската стопанска камара в рамките на ОП „Развитие на човешките ресурси" в периода 2009-2013 г. и предвижда за целите на разработването, внедряването и поддържането на информационната система за оценка на компетенциите на работната сила да бъде изградена национална мрежа от референтни звена, позиционирани в 20 браншови и 10 регионални бизнес организации. Дейността на референтните звена ще бъде подпомагана от консултативни съвети, в които ще участват представители на всички заинтересовани за развитието на пазара на труда страни - работодатели, синдикати, административни структури, научни и учебни институции.

Секторният консултативен съвет:

  • ще утвърждава препоръчителните професионални стандарти в сектора,
  • ще разработва и предлага политики и стратегии за пазара на труда,
  • ще приема препоръчителни социално-осигурителни прагове за бранша и
  • ще прави предложения за актуализиране на националния класификатор на професиите и длъжностите.

 

За учредители на съвета са поканени:

  • Представители на БАСКОМ (Българска асоциация на софтуерните компании);
  • ръководители и мениджъри «човешки ресурси», участници като «пилотно предприятие» в проекта и други водещи фирми в сектора;
  • представители на държавни институции - МОМН, МТСП, НАПОО;
  • представители на висши училища в страната.

 

След учредяването на Секторния консултативен съвет ще се проведе и неговото първо заседание, на което се предвижда да бъде избрано ръководство на съвета и да бъде обсъден и приет правилник за организацията и дейността на новата структура.

Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) е създадена през 2001 г. БАСКОМ е неправителствена организация, състояща се от повече от 50 водещи компании, разработващи софтуерни продукти и системи и предлагащи разнообразни ИТ решения.

Софтуерната индустрия в България е сред индустриите с много висок потенциал, конкурентоспособна на световно ниво и осигуряваща изключителни възможности за професионално развитие на хората, работещи в сектора.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Учредяване на СКС „Информационни технологии“