На 29 ноември 2012 г., четвъртък, от 13.00 часа,
в хотел „Санкт Петербург“-Пловдив, зала „Дружба“

ще се проведе ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

във връзка с предстоящото двудневно заседание на
Националния съвет за оценка на компетенциите

Божидар Данев – изпълнителен председател на БСК, и Томчо Томов – ръководител на Националния център за оценка на компетенциите, ще представят резултатите от разработените до момента 17 секторни професионални стандарти, които показват кои са най-търсените от работодателите знания, умения и компетенции на работната сила. Стандартите са разработени в рамките на изпълнявания от БСК проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, чиято крайна цел е изграждане на Информационна система за оценка на компетенциите (ИСОК) на работната сила по сектори и региони.

Предстои на 29 и 30 ноември т.г. Националният съвет за оценка на компетенциите да одобри разработените секторни стандарти, както и тестовата версия на ИСОК (архитектура и основни приложения). Пред участниците в заседанието ще бъдат представени още доклади за:

  • Жизнения цикъл на компетенциите (времето, в което определен специалист е конкурентен на пазара на труда, ако не усъвършенства знанията и уменията си);
  • Ролята на секторните компетентностни модели (стандарти) при актуализирането на учебните планове и програми на средните и висши училища;
  • Възможностите за взаимодействие на ИСОК с Информационната система за прогнозиране на потребностите от кадри с определена квалификация;
  • Предложения за нормативни промени, свързани с насърчаване на ученето през целия живот и кариерното развитие.


Националният съвет за оценка на компетенциите e постоянно действащ орган за сътрудничество, консултации и институционализиране на оценката на компетенциите на работната сила по браншове и региони. В състава на съвета влизат представители на национални и браншови работодателски организации, синдикати, университети, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието, младежта и науката, Националната агенция за професионално образование и обучение, и др. Съветът:

  • утвърждава компетентностни модели със статут на препоръчителни професионални стандарти;
  • разработва и предлага политики и стратегии за пазара на труда;
  • прави предложения за промяна на нормативната уредба;
  • приема препоръчителни социално-осигурителни прагове  по браншове и длъжности;
  • прави предложения за актуализиране на националния класификатор на професиите и длъжностите.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Пловдив ще е домакин на заседанието на Националния съвет за оценка на компетенциите