О Б Я В А

за

ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ/И

По проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.,

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

със седалище в гр.София и адрес на управление: ул.”Алабин” № 16-20,  адрес за кореспонденция: тел.: 987 29 60, факс: 987 26 04, Интернет адрес: www.bia-bg.com, лице за контакт: Екатерина Иванова Белтиц, на длъжност административен сътрудник, тел.: 987 29 60,

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г. обявява процедура «открит избор»,  за определяне на изпълнител/и

за изпълнение на дейности с обект: „СЪЗДАВАНЕ НА СЕКТОРНИ КОМПЕТЕНТНОСТНИ МОДЕЛИ”  

с  обособени позиции:

  1. Обособена позиция 1. Създаване на секторен компетентностен модел в сектор F 43„Специализирани строителни дейности”. 
  2. Обособена позиция 2. Създаване на секторен компетентностен модел в сектор H 49„Сухопътен транспорт”. 
  3. Обособена позиция 3. Създаване на секторен компетентностен модел в сектор J 62„Дейности в областта на информационните технологии”. 


Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на адрес: София 1000, ул. „Алабин” 16-20, ет. 1 ст. № 110 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. 

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура са публикувани и на следните Интернет адреси: www.bia-bg.com; www.competencemap.bg; www.az.government.bg; www.eufunds.bg, и в бр. 28/02-03.02.2013 г. на в. „Сега”.

Оферти се подават на адрес: София 1000, ул. „Алабин” 16-20, ет. 1, ст. № 110  до 17.00 ч. на 19.02.2013 г.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

БСК обявява процедура за избор на изпълнители на дейности с обект