О Б Я В А

за

ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛ/И

                                                                             

По проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони””, финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.,

На основание чл.1, ал.1 и чл. 7 от Постановление № 55 на МС от 12 март 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове на Европейския съюз и от Програма ФАР на Европейския съюз,

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

със седалище в гр.София и адрес на управление: ул.”Алабин” № 16-20,  адрес за кореспонденция    тел.: 987 29 60, факс: 987 26 04, Интернет адрес: www.bia-bg.com, лице за контакт: Екатерина Иванова Белтиц, на длъжност административен сътрудник, тел.: 987 29 60,

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г. обявява процедура «открит избор»,  за определяне на изпълнител/и за изпълнение на дейности с обект:

ТЕСТВАНЕ И ВЕРИФИЦИРАНЕ НА РАЗРАБОТЕНИТЕ СЕКТОРНИ МОДЕЛИ И КАРТИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ (КОК) В ИЗБРАНИТЕ ПИЛОТНИ СЕКТОРИ.  ОБУЧЕНИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО В ПИЛОТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ТЕСТВАНЕ НА СЕКТОРНИ МОДЕЛИ, КАРТИ ЗА ОЦЕНКА (КОК) И РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ (ИСОК) към ДОГОВОР BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г. с обособени позиции:

 1. Обособена позиция 1. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Металургия”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване , тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК;
 2. Обособена позиция 2. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Електроника”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия за разработване и тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с ИСОК; 
 3. Обособена позиция 3. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Туризъм”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване , тестване на  Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК;
 4. Обособена позиция 4. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Електротехника”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване , тестване на  Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК;
 5. Обособена позиция 5. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Млекопреработвателна промишленост”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване , тестване на  Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК;
 6. Обособена позиция 6. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Производство на мебели”.  Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване, тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК; 
 7. Обособена позиция 7. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Машиностроене”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване, тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК;
 8. Обособена позиция 8. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Месопреработване”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване, тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК;  
 9. Обособена позиция 9. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Консервна промишленост”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване , тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК;
 10. Обособена позиция 10. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Производство на безалкохолни напитки”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване , тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК; 
 11. Обособена позиция 11. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Химическа промишленост”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване , тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК;  
 12. Обособена позиция 12. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Охрана и сигурност”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване, тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК;
 13. Обособена позиция 13. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Мехатроника”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване, тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК;  
 14. Обособена позиция 14. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Електромобили”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване, тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК; 
 15. Обособена позиция 15. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Търговия на едро”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване, тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК; 
 16. Обособена позиция 16. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Търговия на дребно”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване, тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК; 
 17. Обособена позиция 17. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор „Фасилити мениджмънт”.  Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване, тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК;
 18. Обособена позиция 18. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор F 43„Специализирани строителни дейности”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване , тестване на  Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК;
 19. Обособена позиция 19. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор H 49„Сухопътен транспорт”. Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване, тестване на Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК; 
 20. Обособена позиция 20. Тестване и верифициране на разработения Секторен модел и КОК в пилотен сектор J 62„Дейности в областта на информационните технологии”.  Провеждане на обучения (ключови компетенции) на работното място в пилотните предприятия от сектора за разработване , тестване на  Секторни модели на длъжности, КОК и работа с изградената ИСОК.  


Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура могат да се получат на
 адрес: София 1000, ул. „Алабин” 16-20, ет. 1 ст. № 110 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч.

Пояснителният документ и документацията за провежданата процедура са публикувани и на следните Интернет адреси: www.bia-bg.com; www.competencemap.bg; www.az.government.bg; www.eufunds.bg,  и в бр. 28/02-03.02.2013 г. на в. „Сега”.

Оферти се подават на адрес: София 1000, ул. „Алабин” 16-20, ет. 1, ст. № 110  до 17.00 ч. на 25.02.2013г.

***

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

БСК обявява процедура за избор на изпълнители за тестване на секторни модели и карти за оценка на компетенциите