Hа 26.04.2013г. от 10:00ч., в Заседателна зала на община Перник ще се проведе пресконференция  за представяне на постигнатите до сега резултати по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”.

Проектът се осъществява от Българска Стопанска Камара – Съюз на българския бизнес с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския социален фонд и Република България по Договор BG051РО001-2.1.06.

В работата на пресконференцията ще вземе участие Д-р Кирил Желязков - Главен Директор на БСК, Г– н Добри Митрев – Експерт БСК, Г– н Атанас Бойков – Експерт БСК .

Ще бъде представено постигнатото в разработването и внедряването на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила, която обхваща четири основни модула с база от данни :

  • Модул „Секторни модели”
  • Модул „Оценка на компетенции”
  • Модул „Електронно обучение”
  • Модул „Ресурси за развитие”

 

 Ще бъде представена разработената от БСК информационна система за оценка на компетенциите на работната сила „MyCompetence”. Потребители на тази информация ще бъдат работодатели, мениджъри, специалисти по човешки ресурси, лица, наети по трудово правоотношение, специалисти в МОНМ, НАПОО, АЗ, преподаватели от висши училища и професионални гимназии, доставчици на услуги в областта на подбора и обучение на персонала, студенти и др.

 

Моля да потвърдите Вашето участие до 25.04.2013 г. на e– mail адрес : pk_rbc@abv.bg  

тел.: 076/64–04–25

факс: 076/64–04–26.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ