На 23 май 2013 г., от 16.00 часа ще се проведе заседание на Управителния съвет на БСК. Членовете на съвета ще изслушат информация за извършената дейност и получените резултати по проект №BG051РО001-2.1.06 „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, изпълняван от БСК по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Дневният ред на заседанието предвижда още обсъждане и приемане на Позиция на БСК по професионалното образование и обучение, както и Позиция за незабавни промени на принципите, реда и основата за определяне на таксата за битови отпадъци.

Членовете на УС ще разгледат и кандидатури за прием на нови членове на БСК.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Заседание на УС на БСК