На 17 септември 2013 г., вторник, от 11.00 часа, в залата на БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1) ще се проведе ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ на Секторен консултативен съвет "Информационни технологии".

Ще бъде представен „Секторен анализ на сектор „Информационни технологии” - текущи тенденции, проблеми и потребности“,  подготвен по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, който се осъществява в периода 2009-2013 г. от Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес (БСК).

Анализът е разработен от екип експерти, предложени от Секторния консултативен съвет към Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ). Целта на анализа е да характеризира мястото, значимостта, състоянието, тенденциите и очакваните промени в сектора, включително разпределението и динамиката на работната сила, факторите, които обуславят измененията в числеността, структурата и квалификационните изисквания за заетите в сектора, тенденциите в управлението на човешките ресурси в сектора, като се отчетат очакваните промени в технологично и организационно отношение за периода 2014-2020 г.

Водещ акцент в изследването е прогнозата за вероятните нови умения, компетенции и професии в сектора, едновременно с очертаване на дефицитните работни места, професии, специалности, умения и компетенции.

В пресконференцията ще участват:

  • Божидар Данев – изпълнителен председател на БСК и ръководител на проекта по ОП „РЧР“
  • Явор Джонев – зам.-председател на БАСКОМ,
  • Стамен Кочков – член на УС на БАСКОМ, 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ: Представяне на Анализ на сектор