На 2 декември 2013 г., понеделник, от 11.00 часа, в залата на БСК (ул. Алабин 16-20, ет.1) ще се проведе ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за представяне на резултатите от анкетно проучване за жизнения цикъл на компетенциите.

В проучването са обхванати 405 предприятия от 20 сектора на икономиката, като целта е да се установи степента на удовлетвореност от придобитата квалификация, предизвикателствата в практиката, жизнения цикъл на квалификациите и компетенциите, перспективите за поддържане на квалификацията на работната сила. На тази основа могат да се направят изводи и формират политики, свързани с динамиката на поддържане и повишаване на квалификациите, актуализиране на учебните програми във формалното образование, постигане на съответствие на придобитото образование и квалификация с потребностите на работното място.

Проучването е проведено в рамките на проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, който се осъществява в периода 2009-2013 г. от Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес (БСК) по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

В пресконференцията ще участват:

  • Томчо Томов – ръководител на Националния център за оценка на компетенциите към БСК
  • Елена Шишманова – ръководител направление "Методическо осигуряване" в Центъра за професионално обучение при БСК, ръководител на екипа, осъществил проучването.

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ: Представяне на резултатите от анкетно проучване за жизнения цикъл на компетенциите