Българската стопанска камара набира предложения за обучение на секторно и браншово ниво за придобиване и повишаване на знания и умения по ключови компетенции на представители на целевите групи с обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Обучения   по социални ключови компетенции;
  • Обособена позиция 2: Обучения  по дигитални ключови компетенции.

 

Настоящата процедура за избор на преподаватели за провеждане обучения на възрастни лица по ключови комепетенции се провежда в рамките на поддейност 11.4. Обучение на секторно и браншово ниво за придобиване и повишаване на знания и умения по ключови компетенции на представители на целевите групи по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.

Обособена позиция 1: Обучения  по социални ключови компетенции

Дейността включва:

1) Две обучения по темата „Ефективни комуникации” ;

2) Две обучения по темата „Адаптивност и асертивност” ;

3) Три обучения по темата  „Социални умения и работа в екип” .

Срок за изпълнение на всяко отделно обучение:  3 човекодни.

Срок за изпълнение на всички обучения от обособената позиция  - 21 човекодни.

Период на изпълнение на дейността по обособената позиция:  четири месеца от сключване на договор през 2014 г.,  съгласно график на  обученията.

Място на изпълнение – област София

Численост на обучаемите в едно обучение:  група от 15 човека

Общ брой обучени лица по обособената позиция: 105 човека

Брой изпълнители:  1 преподавател

Прогнозна стойност: 290 лева на човекоден

Обща прогнозна стойност за обособената позиция: 6090,00 лева

Допълнителна информация: Учебната програма, презентация, учебни материали и тест за оценяване на придобитите знания се разработват от преподавателя по всяка тема от обособената позиция и се предоставят на възложителя 10 календарни дни преди началото на първото обучение. Графикът на обученията се изготвя от възложителя. Съботно- неделни обучения са допустими, ако са предвидени в графика на възложителя.

Допълнителни изисквания:  Кандидатите по обособената  позиция  да представят към  офертата концепция за провеждане на обучението (в обем до 2 стандартни страници) и практически базиран обучителен казус (задача) по една от темите за обучение в обособената позиция (в обем до 4 стандартни страници).

Обособена позиция 2: Обучения по дигитални ключови компетенции.

Дейността включва: Три обучения по дигитални компетенции, всяко от които  в 4 модула:

1. Успешната комуникация в офиса посредством работа в мрежа. Бизнес комуникация по интернет, използване на електронна поща. Ключови елементи на операционна система Windows 7, браузъра Internet Explorer.

2. Подготовка и редактиране на документи на работното място. Оптимално използване на функционалностите на текстообработваща програма– основно условие за ефективна работа. Работа с Word 2010 .

3. Използване на електронни таблици в работата - извършване на изчисления с формули и функции, сортиране на данни, визуализация на данните чрез диаграми.  Работа с Excel 2010 .

4. Усъвършенстване на презентационните умения на служителите – условие за успешна кариера. Работа с Power Point 2010.

Срок за изпълнение на всяко отделно обучение:  4 човекодни.

Срок за изпълнение на всички обучения от обособената позиция  - 12 човекодни.

Период на изпълнение на дейността по обособената позиция:  два месеца от сключване на договор през 2014 г.,  съгласно график на  обученията.

Място на изпълнение – град София

Численост на обучаемите в едно обучение:  група от 15 човека

Общ брой обучени лица по обособената позиция: 45 човека

Брой изпълнители:  1 преподавател

Прогнозна стойност:  290 лева на човекоден

Обща прогнозна стойност за обособената позиция: 3 480 лева

Допълнителна информация: Материалите за преподаване по темите за дигитална компетентност се предоставят от възложителя. За целите на методическото осигуряване от възложителя е разработена Рамкова учебна програма, която трябва да бъде съобразена от кандидатите. Рамковата учебна програма е достъпна на адрес: www.competencemap.bg, секция "Библиотека". Графикът на обученията се изготвя от възложителя. Съботно- неделни обучения са допустими, ако са предвидени в графика на възложителя.

Допълнителни изисквания:  Кандидатите  по обособената позиция да представят за провеждане на обучението  1 практически базиран обучителен  казус .

Обща прогнозна стойност по процедурата: 9 570,00 лева

Общ брой обучени лица по процедурата:   150

Общ срок за изпълнение по процедурата:  32 човекодни

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ СА ПУБЛИКУВАНИ ТУК

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

БСК търси изпълнители за обучения по социални и дигитални ключови компетенции