ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 4/12.03.2014 г.

По проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони””, финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г., Българската стопанска камара набира предложения/оферти за 

„СЪЗДАВАНЕ НА СЕКТОРНИ  МОДЕЛИ – РАЗРАБОТВАНЕ НА МОДЕЛИ НА КЛЮЧОВИ ЗА СЕКТОРИТЕ ДЛЪЖНОСТИ”

С обособени позиции:

Обособена позиция 1.    „Създаване на секторен модел – разработване на 5 модела на ключови за сектора длъжности” в Сектор С – Преработваща промишленост, 20 – Производство на химични продукти;

Обособена позиция 2.    „Създаване на секторен модел – разработване на 5 модела на ключови за сектора длъжности” в Сектор G – Търговия, 46 Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети;

Обособена позиция 3.   „Създаване на секторен модел – разработване на 5 модела на ключови за сектора длъжности” в Сектор С – Преработваща промишленост, 28.29 -  Производство на други машини с общо предназначение, некласифицирани другаде; 62.01 -  Компютърно програмиране, Мехатронни системи и автоматизация;

Обособена позиция 4.    „Създаване на секторен модел – разработване на 5 модела на ключови за сектора длъжности” в Сектор G – Търговия, 47 Търговия на дребно, без търговия с автомобили и мотоциклети;

Обособена позиция 5.  „Създаване на секторен модел – разработване на 5 модела на ключови за сектора длъжности” в Сектор С, Преработваща промишленост, 11 – Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани вод;

Обособена позиция 6.  „Създаване на секторен модел – разработване на 5 модела на ключови за сектора длъжности” в Сектор С – Преработваща промишленост 10.3 – Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци;

Обособена позиция 7.  „Създаване на секторен модел – разработване на 5 модела на ключови за сектора длъжности” в  Сектор N – Административни и спомагателни дейности, 80 – Дейности по охрана и разследване;

Обособена позиция 8. „Създаване на секторен модел – разработване на 5 модела на ключови за сектора длъжности” Сектор N – Административни и спомагателни дейности, 81 – Дейности по обслужване на сгради и озеленяване;

Обособена позиция 9. „Създаване на секторен модел – разработване на 5 модела на ключови за сектора длъжности” в Сектор С – Преработваща промишленост, 29 – Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета, Производство на електромобили;

Обособена позиция 10.  „Създаване на секторен модел – разработване на 5 модела на ключови за сектора длъжности” в Сектор С – Преработваща промишленост, 10.5 – Производство на мляко и млечни продукти;

Обособена позиция 11. „Създаване на секторен модел – разработване на 5 модела на ключови за сектора длъжности” в Сектор F 43„Специализирани строителни дейности”;

Обособена позиция 12. „Създаване на секторен модел – разработване на 5 модела на ключови за сектора длъжности” в Сектор H 49„Сухопътен транспорт”;

Обособена позиция 13. „Създаване на секторен модел – разработване на 5 модела на ключови за сектора длъжности” в Сектор J 62„Дейности в областта на информационните технологии”; 

Обособена позиция 14. „Създаване на секторен компетентностен модел -  разработване на 5 модела на ключови за сектора длъжности” в сектор С- Преработваща промишленост, 24 Производство на основни метали, 25 Производство на метални изделия без машини и оборудване" (металургия);

Обособена позиция 15. „Създаване на секторен компетентностен модел в сектор С-Преработваща промишленост, 26 производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти" (електроника); 

Обособена позиция 16. „Създаване на секторен компетентностен модел - разработване на 5 модела на ключови за сектора длъжности”в сектор І -Хотелиерство и ресторантьорство, 55-Хотелиерство"Специализирани форми на туризъм";

Обособена позиция 17. „Създаване на секторен компетентностен модел - разработване на 5 модела на ключови за сектора длъжности” в сектор С Преработваща промишленост, 10 производство на хранителни продукти (месопреработване);

Обособена позиция 18. „Създаване на секторен компетентностен модел - разработване на 5 модела на ключови за сектора длъжности” в сектор С, 27 Производство на електрически съоръжения";

Обособена позиция 19. „Създаване на секторен компетентностен модел - разработване на 5 модела на ключови за сектора длъжности” в сектор С-Преработваща промишленост,31 производство на мебели";

Обособена позиция 20. „Създаване на секторен компетентностен модел разработване на 5 модела на ключови за сектора длъжности”в сектор  С-Преработваща промишленост, 28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение" (машиностроене).

Поканата, обявата, техническите изисквания и документите за кандидатстване са публикувани по-долу.

Поканата, обявата, техническите изисквания и документите за кандидатстване са публикувани по-долу.

Обявата е публикувана на 12 март 2014 г.

Краен срок за кандидатстване: 07 април 2014 г., 17.00 часа

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

БСК набира оферти за разработване на модели на ключови длъжности в 20 сектора