По проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г.,

 Българската стопанска камара търси изпълнители за 

 „РАЗРАБОТВАНЕ И АПРОБИРАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОЦЕНКА НА КОМПЕТЕНЦИИ”

 

С обособени позиции:

  • Обособена позиция 1. Разработване и апробиране на електронен тест за оценка на търговски компетенции.
  • Обособена позиция 2.   Разработване и апробиране на електронен тест за оценка на компетенции за разрешаване на проблеми и вземане на решение. 
  • Обособена позиция 3.  Разработване и апробиране на електронен тест за оценка на  компетенции за управление на конфликти.
  • Обособена позиция 4.  Разработване и апробиране на електронен тест за оценка на  компетенции за управление на промяната в организацията. 

По-долу е приложена цялата документация по обявата.

Краен срок за кандидатстване: 28.04.2014 г., 17.00 часа

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

БСК търси изпълнители за разработване на електронни тестове