Българската стопанска камара обявява процедура за избор на изпълнител за 

ЗАКУПУВАНЕ НА КОМПЮТРИ, ХАРДУЕР И СОФТУЕР

по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, финансиран с договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO 001-2.1.06/23.10.2009 г., сключен между Агенция по заетостта и  Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, което включва:

Доставка, инсталация, настройки и въвеждане в експлоатация на:

1. Система за управление на бази данни с клиентски лицензи за достъп (1 брой) , включваща:

1.1. Microsoft Windows Server Standard 2012R2 или еквивалентен продукт – 2 броя;

1.2. Microsoft SQL Server Business Intelligence 2012 или еквивалентен продукт – 1 брой.

2. Софтуер за групова работа, електронни пощи и задачи с клиентски лицензи за достъп (1 брой), включващ:

2.1. Microsoft Windows Server Standard 2012R2 или еквивалентен продукт – 4 броя

2.2. Microsoft SharePoint Server2013 или еквивалентен продукт – 1 брой

2.3. Microsoft Exchange Server Standard 2013 или еквивалентен продукт – 1 брой

3. Инструментариум за разработване на приложен софтуер (1 брой), включващ:

3.1. Microsoft Visual Studio Pro 2013 или еквивалентен продукт – 2 броя;

3.2. Microsoft Visual Studio Pro 2013 with MSDN или еквивалентен продукт – 1 брой

Доставка на:

4. Персонален компютър с монитор и лицензи – общо 67 броя, от които:

4.1 Персонален компютър с монитор и лиценз за операционна система – 22 броя;

4.2. Персонален компютър с монитор и лицензи за операционна система и офис пакет Office Home and Business 2013 – 40 броя;

4.3. Персонален компютър с монитор и лицензи за операционна система и офис пакет Office Pro 2013 – 5 броя;

5. Мултифункционално устройство - принтер, копир, скенер и факс – 4 броя;

6. Преносим компютър с лицензи – 15 бр., от които:

6.1. Преносим компютър с лицензи и офис пакет Office Home and Business 2013 – 4  броя

6.2. Преносим компютър и лиценз за операционна система – 11 броя

 

Срок за подаване на офертите:  17.00 часа, 08.08.2014 г., на адрес: 1000, София; ул. Алабин 16-20, стая 101

Дата на публикация: 24/07/2014

 

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Обява за закупуване на компютри, хардуер и софтуер