Управителният съвет на Сдружение БАСЕЛ, със седалище гр. София, бул. Александър Стамболийски 205, на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 32 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на членовете на Сдружението, което ще се проведе на 13.02.2019 г., от 10 часа, в гр. София, на адрес ул. Тракия 15 /Заседателна зала на АИКБ/

при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на БАСЕЛ
2. Отчет за бюджета и приемане на бюджет за 2019 година.
3. Доклад на Контролния съвет на БАСЕЛ
4. Промени в Управителния съвет на БАСЕЛ
5. Промени в устава на БАСЕЛ
6. Други 

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на Общото събрание.

Дата на провеждане: 13.02.2019 г.

_____________

Моля, имайте предвид, че по време на събитието ще бъдат направени снимки, видео и/или аудио записи. С участието си в събитието давате на организаторите правото да използват тези материали за некомерсиални цели, включително да публикуват снимки и/или видеоклипове в уебсайтове и профили в социални мрежи.

Общо събрание на БАСЕЛ