Прочетено: 1266

Конфедерацията на европейския бизнес BUSINESSEUROPE, чийто член за България е БСК, публикува традиционното си проучване „Барометър за реформи – пролет 2016“. Резултатите от проучването сред федерациите-членки на европейската бизнес организация показват, че само 20% от препоръчаните от ЕК реформи са били изпълнени на национално равнище, в сравнение с 22% през 2015 г. В същото време, сравнението с други водещи икономики подчертава необходимостта от спешни структурни реформи, с цел стимулиране на растежа и укрепване на публичните финанси.

  • Общата данъчна тежест в ЕС остава над 50% по-висока, отколкото в САЩ и над 25% по-висока, отколкото в Япония. Необходими са допълнителни усилия от страна на държавите-членки за подобряване на фискалната устойчивост чрез усилия за намаляване на публичните разходи, вместо чрез увеличение на данъците. (В България общата данъчна тежест е 42,1%, т.е. малко по-ниска от средната за ЕС (48,2%) и с около 40 на сто по-висока от тази в САЩ).
  • Данъчната тежест върху труда е почти 40% по-висока, отколкото в САЩ и Япония. Тази тежест трябва да бъде намалена, за да се насърчи създаването на нови работни места. (данъчната тежест върху труда в България е 33,6% при средно 51% за ЕС).
  • Учене през целия живот: Само 45% от възрастното население на ЕС на възраст над 25 участват в някакъв вид обучение, в сравнение с почти 60% в САЩ. Правителствата трябва да дадат приоритет на образованието, така че хората от всички възрасти да имат знания и умения, които са им необходими, за да успеят на пазара на труда.
  • Индустриалните енергийни цени остават над 2.5 пъти по-високи в ЕС спрямо тези в САЩ.

Специална глава в проучването е посветена на последиците от застаряването на населението – процес, който в ЕС се очаква да бъде много по-драматичен, отколкото в САЩ. Сериозната промяна във възрастовото разпределение на населението има значителни фискални последици, поради свиването на данъчната основа, дължаща се на по-малкото работещи хора и, в същото време – увеличение на разходите, свързани с повишаването на средната възраст на населението. Това увеличава необходимостта от спешни реформи в сфери като пазара на труда, ученето през целия живот и пенсионната система.

  • В ЕС коефициентът на възрастова зависимост се очаква да се увеличи от 29% в момента до 54% през 2050 г., докато в САЩ се очаква съотношението да се увеличи от 22% само до 37%. (В България коефициентът на възрастова зависимост се очаква да се увеличи от 30% през 2015 г. на 59% през 2050 г.)
  • Очаква се разходите, свързани с повишаването на средната възраст на населението, в ЕС да се увеличат от 19%/БВП през 2015 г. до 26%/БВП през 2050 г., докато в САЩ увеличението ще е от 13.1%/2015 г. на 18%/2050 г.
  • Делът на разходите за обществено здравеопазване на хората над 65 години в ЕС се очаква да се увеличи от 46% днес до почти 62% през 2050 г.

 

ИЗТОЧНИЦИ