Прочетено: 692

Всяка година НСИ публикува информация за броя на медицинския персонал в страната – обект на чести дискусии и популярен индикатор в дебата за общественото здраве. Картите показват разпределението на лекарите и зъболекарите по общини, като колкото по-тъмен е цветът на една община, толкова по-висока е концентрацията на съответния вид лекари (т.е. на един лекат се падат по-малко души местно население).

ЛЕКАРИТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ

Общината с най-много лекари спрямо населението е Плевен. Освен по принцип силно развито здравеопазване, в Плевен има и медицински университет, а НСИ счита за лекари и стажанти, придобили правото да практикуват, макар под наблюдението на други лекари. Изненадващо, столицата се нарежда едва на 14-то място в тази класация, изпреварена от общини като Монтана и Панагюрище. Други големи общини като Пловдив, Варна и Бургас заемат съответно 2-ро, 5-то и 18-то място по население на един лекар. Община Лозница (Разградска област) пък е тази с най-малък брой лекари спрямо населението – на един лекар се падат 8576 жителя. 

ЗЪБОЛЕКАРИ В БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩИНИ

Разпределение по общини при зъболекарите е по-непропорционално, а и тяхната гъстота е по-ниска поради по-специфичния обсег на дейността им. Дори в общината с най-голяма гъстота на зъболекари (Пловдив) на един специалист се падат 414 пациента. Първенецът при лекарите Плевен заема 43-то място в тази класация, а община Лозница е на 9 позиции от последния в класацията. Последната община в тази класация е Бойчиновци с 8475 пациента на един зъболекар. В топ 5 на гъстотата на зъболекарите присъстват общини като Горна Малина, Смолян и Перник, наред с по-големи общини като Варна и Пловдив. Причините за присъствието на Перник биха могли да се открият при традиционно по-ниските цени за стоматологични грижи спрямо тези в Столична община. Така част от гражданите могат да предпочетат да потърсят стоматологична помощ в съседна община, където услугата би им излязла по-евтино.

ДИНАМИКА НА БРОЯ ЖИТЕЛИ НА ЕДИН ЛЕКАР ИЛИ ЗЪБОЛЕКАР

 

Населението на един зъболекар в страната се изменя по-динамично, отколкото населението, което се пада на един лекар. При зъболекарите се наблюдава спад през последните 9 години, като от 1210 жителя на зъболекар през 2008 г., броят им спада до 887 през 2016 г., т.е. броят пациенти на един зъболекар е спаднал с около 27%. При броя жители на един лекар, картината изглежда по-константна във времето. От 277 жители на лекар през 2003 г., техният брой спада с 13%, достигайки 240 жители на лекар през 2016 г.

Въпреки че не е обект на тази статия, интересна зависимост, която може да обясни тази динамика, е броят на завършили ВУЗ с профил „Здравеопазване“. Според данните на НСИ броят новозавършили магистри с профил „Здравеопазване“ е нараснал с 65% през 2016 г. спрямо 2003 г. Така въпреки че част от медицинските специалисти напукат страната, съотношенията между броя на населението и лекарите като цяло се подобрява през последните години.