Дата: 20.06.2019

Автор: Анета Алашка

Прочетено: 411

В началото на м. май 2019 г. национално представителните работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР), изразиха активна позиция по отношение случващото се на свободния пазар на електроенергия (в сегмента „Ден напред“), както и във връзка с малките производители на енергия от ВЕИ.

В писмо от 09.05.2019 г., до министър-председателя Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев и министъра на енергетиката Теменужка Петкова, АОБР изрази тревога, че случващото се с енергийните цени поставя под риск производството, растежа, инвестициите и конкурентоспособността на индустрията. Според Асоциацията, липсват каквито и да било усилия за намаляване на разходите на държавните централи - АЕЦ, "ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД и НЕК ЕАД, както и осигуряване на тяхното поне средносрочно бъдеще.

Според АОБР, високите цени са породени от резки спадове на предлагането на електроенергия от страна на НЕК ЕАД. Освен това, съществуват бариери пред вноса на електроенергия, забавя се и въвеждането на интегриран пазар „В рамките на деня“, а потребителите са оставени на гравитацията на настроенията в държавните електроцентрали. „Цените варират от 100 до 210 лв./МВтч за пикова ел.енергия в рамките на два последователни работни дни на пазар „Ден напред“, а при сегмента „В рамките на деня“ се стигна и до цени, надхвърлящи 247 лв./МВтч при едва 451 МВтч търгуван обем за 24 часа!“, протестират представителите на работодателите. Те настояват за създаване на условия за реална конкуренция между производителите на електроенергия, предприемане на мерки за преструктуриране на държавния сектор в енергетиката, пазарна интеграция със съседни страни във всички пазарни сегменти, както и за адекватни компенсации за индустрията, вкл. за индиректните разходи за емисии.

В друга своя позиция (от 16.05.2019 г.) АОБР определи като неприемливи претенциите на малките производители на енергия от ВЕИ за допълнителни парични компенсации. Работодателската асоциация припомня, че те са получили двойно финансиране за изграждане на своите инсталации (1. По Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) и 2. Чрез преференциална цена за изкупуване на енергията, произведена от ВЕИ), за което България беше санкционирана от Европейската комисия. Освен това, по казуса се произнесе и българският Конституционен съд, който след внимателен анализ и позовавайки се на заключенията на европейските институции, постанови, че е налице двойно финансиране.

Правилата, които уреждат финансирането на схеми за производство на електроенергия от ВЕИ, са последователни, прозрачни и ясни. Едно от основните изисквания е за недопускане на двойно компенсиране на един и същи вид разход, което да доведе до свръхсубсидиране на определена категория субекти и да влезе в противоречие с регламентите за държавна помощ. Въпросът бе последователно разгледан от Европейската комисия и Европейската сметна палата, които счетоха, че е налице двойно финансиране на въпросните производители, а това е нерегламентирана държавна помощ“, напомня АОБР. Асоциацията счита категорично, че въпросът е разгледан и решен съгласно установения законов ред и европейските норми. Според АОБР, „всяко действие, което цели нарушаването на този ред, би нарушило принципа за върховенство на правото и гарантирането от закона на равни условия за стопанска дейност на всички икономически активни субекти“.