Приемане и проблеми. На 28.09.2018 г. с Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-18 (пълното наименование е спестено умишлено) Министерството на финансите наложи нови изисквания спрямо: фискалните устройства и софтуерът, който се използва в търговски обекти за управление на продажби (СУПТО), заплащани в брой или по приравнен начин; спрямо производителите/доставчиците и ползвателите на такъв софтуер; дейността на електроните магазини и др.

Целта на новите разпоредби беше да се ограничи сивата икономика и да се увеличи документирането и отчитането на продажби. Целта обаче не оправда средствата. Приетите изисквания засегнаха пряко всички бизнеси, независимо от размера или бранша. Бяха засегнати вътрешните бизнес процеси, създаде се несигурност за търговската и лекарска тайна, сигурността на данните и чисто техническото обезпечаване на търговската дейност. Решенията в много случаи бяха невъзможни без скъпи реорганизации на бизнес процесите, използвания софтуер, ERP системи и т.н. Резултатът беше очакван – силна опозиция от страна на бизнеса и, най-вече - от страна на„белия“и легитимен бизнес.

Какво се случи след 28.09.2018 г.? В периода28.09.2018 – 31.07.2020 г. бяха проведени десетки срещи между Министерството на финансите, Националната агенция по проходите и представители на бизнеса от почтивсички сектори. След промените от м. януари 2020 г.се сформираха и специализирани работни групи, за редакция и изменение на спорните текстове на Наредба Н-18. След отмяна на извънредното положение работните групи подновиха своята работа.

За същия период спорните текстове претърпяха множество редакции. След 28.09.2018 г. бяха приети общо седем Наредби за изменение и допълнение на Наредба Н-18. Сроковете за прилагане на изискванията спрямо СУПТО, неговите производители (доставчици) и ползватели, и спрямо дейността на електронните магазини бяха удължавани многократно, като последният е 31.03.2021 г.

По инициатива на БСК, подкрепена от множество браншови организации и дружества, беше внесена и жалба пред Върховния административен съд. Жалбата е на ниво разглеждане на първа инстанция. Изходът от формалното обжалване все още не е предвидим, но поради множество промени в обжалваните текстове, приети след входиране на жалбата, предметът и ефектът й ще бъдат ограничени.  

Последните промени. На 31.07.2020г. беше обнародвана нова Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-18. Освен множество промени по текстовете, бяха удължени и сроковете, в които търовците следва да приведат дейността си в съответствие с наредба Н-18, а именно: по отношение на фискалните устройства - до 31.12.2020 г., а по отношение на използвания софтуер и дейността чрез електронен магазин - до 28.02.2021 г. Изискваната информация съгласно Н-18 ще се подава до 30.04.2021 г.

Намерение за преосмисляне на концепцията. На 31.07.2020 г., в късния следобед след обнародване на последните промени, на уебсайта на МФ беше публикувано прессъобщение, според което ще се отменят техническите и други изисквания спрямо използването на СУПТО и дейността на електроните магазини, а отмяната ще се случи след съответни промени в Закона за ДДС.

На 11.09.2020 на сайта за обществени консултации (www.strategy.bg) беше публикуван проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъка върху добавената стойност, с който се предвижда отмяна на законовите разпоредби, които предвиждат изисквания за софтуера за управление на продажби в търговски обекти и неговите производители, разпространители и ползватели. Остава обаче разпоредбата за създаване и поддържане на регистър на електронните магазини. Редът за вписване и заличаване от списъка, както и неговото съдържание ще продължи да се урежда с Наредба Н-18. В резултат на промените в ЗДДС, следва да се отменят всички разпоредби на Наредба Н-18, които се отнасят до СУПТО и неговите производители, разпространители и ползватели. Разпоредбите на Наредба Н-18, отнасящи се до електронните магазини, също трябва да ограничени единствено и само до реда за вписване и заличаване от списъка на електронните магазини, както и неговото съдържание. Всички останали разпоредби, които излизат извън обхвата на чл. 118, ал. 19 от ЗДДС, следва да бъдат отменени.

Подходът към пълна отмяна на текстовете, въвеждащи изисквания за СУПТО, производителите и ползвателите на СУПТО, както и електроните магазини, за правилен. Многократните редакции, изменения и удължавания на срокове през последните две години показват, че много по-ефективно и практично би било промяна на концепцията на Наредба Н-18, изработването на изцяло нови текстове и изисквания. Това решение би било шанс и за Мф и НАП, както и за самия бизнес за съвместното създаване на работеща Наредба, която балансира и защитава интересите на фиска и на бизнеса, насърчава спазването на закона и конкуренцията.

Дата: 28.08.2020

Автор: Адв. Валентин Савов, управляващ съдружник в адвокатско дружество Valentin Savov & Partners

Прочетено: 151