Дата: 14.07.2005

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2919

На пресконференция днес, 14 юли 2005 г., представители на Националния инсталационен съюз (НИС) и Камарата на електротехниката в България (КЕТБ) представиха своя съвместна позиция относно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. Участваха изпълнителният директор на НИС Аделина Станимирова, Тодор Димитров - член на УС на НИС, Игнат Пиндиков - член на работна група към НИС, Румен Атанасов - председател на КЕТБ, Елза Димитрова - изпълнителен директор на КЕТБ.

Въпреки, че в "Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране" е заложено, че "не допуска монополизъм, нелоялна конкуренция и неравноправно положение" и "създава свободен избор на архитекти и инженери от страна на клиента", текстовете на някои членове са определено смущаващи. Ето защо направителствени организации в сектора се обединяват с категорично искане за преразглеждане на Закона и решимост за разбиване на монополизма и ограниченията, наложени от него.

1. Ограничението, което налага Чл.12, ал.3,т.4, упражняващите професията проектант да не са собственици или служители във фирма с предмет на дейност "строителство", "строително предприемачество" или "търговия с недвижими имоти" влиза в противоречие с Търговски закон, по който са регистрирани фирмите като юридически лица и в съдебното им решение, което е съдебен акт, е вписан предмета на дейност. На практика ЗКАИИП отменя решение на съда. Отнема се правото на строителните фирми да извършват проектиране, монтаж, доставка и ремонт на съоръжения едновременно, с което се изключва инженеринговата дейност. Като изход от наложената в момента ситуация се налага регистриране на ново юридическо лице, с което се увеличават формалностите, документооборота и осчетоводяването на дейността, с което непряко тя се оскъпява. Твърдението, че има конфликт на интереси е неоснователно. По-скоро се отнема правото на клиента да настоява и предпочита т.нар. услуга "до ключ".

2. В момента, много проектанти са със средно образование, но с дълъг стаж, над 15-20 години,в това число и членове на НИС, които са доказали своите качества като професионалисти. Те продължават да извършват тази дейност, тъй като са познати и предпочитани от инвеститорите, но плащат за заверка и подпис на свои колеги с проектантска правоспособност. Би било редно текста на Чл.5 да се прецизира и да предвижда едно заварено положение за проектанти със средно образование и дълъг стаж. Парадоксално е, че средните техници могат да ръководят изграждането на големи сгради и съоръжения, да осъществява инвеститорски контрол, а не могат да проектират една двуфамилна къща. Със ЗКАИИП се извършва един правен абсурд - придобита правоспособност, съгласно преходен нормативен акт се отнема с обратна сила, което противоречи на Чл.19,ал.1 и ал.2 от Конституцията на Република България.

3. Относно останалите условия за даването на правоспособност за упражняване на професията проектант и задължителното членство в КАБ и КИИП имаме следното становище:
Изискването за необходимия стаж в упражняване на професията е резонно, тъй като в нито една диплома за завършено висше образование не фигурира специалност "проектант". Професията не се изучава, а се научава в процеса на работата в проектантски колектив. Законът не отнема правото на новозавършили млади специалисти да работят като проектанти под ръководството на правоспособен специалист, както и да получат пълна правоспособност след натрупване на известен опит. Според нас е коректно изискването за 5, съответно 3 години стаж за получаване на пълна и непълна проектантска правоспособност, но смятаме, че е неоснователно камарите на архитектите и инженерите да бъдат единствените, които са оправомощени да удостоверяват тези права. Би трябвало да се премине на регистрационен режим, който не изисква задължително членство в съответната камара. Членството в камарите да се разглежда като престиж, а не като задължение. Изискването, което налага Чл.9, ал.1 за упражняване на професията проектант, а именно задължително членство в единствените в момента браншови организации на инженерите, съответно архитектите в инвестиционното проектиране, нарушава презумпцията за доброволност на членство в браншова организация.

4. По отношение изискванията за минимални цени за проектиране смятаме,че пазарът се регулира силово, което е в противоречие със Закона за конкуренцията. Няма спор, че цените в проектирането  трябва да растат  ,но на база на по-високите критерии и по-доброто качество и в следствие на естествени пазарни механизми. НИС е за това, дефинираните минимални цени да се приемат като препоръчителни защитни цени и да не се предвиждат санкции за тези, които не ги спазват.

Специалистите от НИС настояваме за преразглеждане на Закона и да се инициират промени, които да отстранят  несъответствията му и с други закони, като например ЗУТ, за да не се попада в абсурдни ситуации, при които главен архитект, покриващ критериите за  ограничена проектантска правоспособност трябва да одобрява и съгласува проекти на архитекти с пълна правоспособност. Законът за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране е едно начало за въвеждане на порядък в упражняването на тези регулирани професии, но считаме, че се нуждае от прецизиране и промени по горните аспекти.