Дата: 28.09.2012

Източник: БСК

Прочетено: 3616

 

Изпълнителният председател на БСК Божидар Данев, заместник-председателят на камарата Димитър Бранков и главният директор „Осигурителни отношения“ Григор Димитров участваха днес, 28 септември 2012 г., в среща с делегацията на Комисията по заетост и социални въпроси към Европейския парламент, която е на визита в България.

В делегацията участват председателят на парламентарната комисия Pervenche Berès (С&Д, Франция), както и трима нейни членове - Csaba Őry (ЕНП, Унгария), Edit Bauer (ЕНП, Словакия) и Alejandro Cercas (С&Д, Испания).

Основните въпроси, които делегацията разгледа по време на своето двудневно посещение, са българският пенсионен модел, както и състоянието на пазара на труда в страната. Делегацията се информира за настоящата пенсионна система в България и политиките, целящи да гарантират нейната дългосрочна финансова стабилност и подобряването на адекватността на пенсиите.

Божидар Данев представи пред гостите от Европейския парламент данни за актуалната тежка ситуация на пазара на труда в България, като подчерта, че само през последните 12 месеца са били закрити 93 000 работни места, а реалното ниво на безработица (при отчитане и на нерегистрираните в бюрата по труда обезкуражени лица) е 20.2%. Особено притеснително е нивото на младежката безработица, която надхвърля 30%. Божидар Данев определи като крайно нереалистични част от националните цели, заложени в стратегията „България 2020“, в т.ч. целта за постигане на 76% коефициент на заетост, при положение, че има трайна тенденция за намаление на този показател и към момента той е 57%.

Според изпълнителния председател на БСК, основното конкурентно предимство на страната ни продължават да бъдат ниските заплати, но последните данни показват, че техният ръст вече няколко тримесечия изпреварва ръста на производителността. Отчитаното напоследък нарастване на заплатите, според Божидар Данев, се дължи най-вече на освобождаването на нискоквалифицирани работници, частичното осветляване на икономиката и увеличението на социално-осигурителните прагове.

Изпълнителният председател на БСК изрази мнение, че сред факторите за тежката ситуация на пазара на труда е и недостатъчно гъвкавото и крайно остаряло трудово законодателство, вкл. нормативната уредба за колективните трудови договори. Проблем е и практиката за административно разпростиране на колективните трудови договори върху фирми, които не са страни по тях, както и административното налагане на минимални осигурителни прагове върху сектори, които не са сключили съответните споразумения със синдикатите.

Г-н Данев постави акцент и върху проблемите на осигурителната система, която страда от хроничен дефицит, причинен от непрекъснато влошаващата се демографска картина в страната, високото ниво на сива икономика и укриване на осигурителни задължения, както и от съществуването на определени деформации в системата (смесват се понятията „пенсионно осигуряване“ и „социално подпомагане“). „Деформирана е пряката връзка между направените вноски, размера на пенсиите и срока за получаването им. Няма икономически стимули за увеличаване на приноса към системата. Допускат се добавки към пенсиите, които не са свързани с осигурителния принос. Съществува ограничение (таван) за максималния размер на пенсиите“, обясни изпълнителният председател на БСК.

Според него, промените в осигурителната система са инцидентни, едностранчиви и концентрирани главно върху първия стълб, а не обхващат цялата система, което е наложително. „Липсва дългосрочна концепция за развитието на втория и третия стълб на осигурителната система. Наблюдават се сериозни деформации и злоупотреби в системата за определяне и отпускане на пенсии за инвалидност. Нараства участието на държавата за осигуряването на финансова стабилност на системата, а делът на сивия сектор устойчиво се увеличава“, добави Божидар Данев.