Дата: 24.10.2012

Източник: БСК/BUSSINESEUROPE

Прочетено: 4726

На проведена на 18 октомври 2012 г. в Брюксел среща за насърчаване развитието на пазара на труда, социалното сплотяване и въвличането на социалните партньори генералният директор на BUSINESSEUROPE Филип де Бук представи доклад за препятствията пред бизнеса.

Според г-н де Бук, социалното развитие е сред най-важните стълбове на ЕС. Топ-приоритет на европейските усилия за развитие трябва да е удвояване ръста на БВП от сегашните 1.25% на 2.5%. Това би довело до създаване на 1.4 млн. нови работни места годишно и над 5 000 евро допълнителен приход средно за домакинство.

Роля на ЕС е да осигури устойчив икономически ръст в Европа и по-високо ниво на сътрудничество между страните-членки, подчерта Филип де Бук. Според него, пред бизнеса стои задачата да направи инвестициите по-достъпни и приемливи, а предложеният надзорен механизъм за банките е правилният път.

Според генералния директор на BUSINESSEUROPE, правителството на ЕС отчита прогрес по отношение фискалното обединение, а бюджетният дефицит на ЕС е понижен от 6.9% от БВП през 2009 г. до очакваните 3.8% през 2012 г. Структурните реформи могат да повишат на годишна база БВП на ЕС със 7% до 2020 г. и да създадат 11 млн. нови работни места. Това е единственият начин за постигане на европейските цели за 2020 г., убеден е Филип де Бук. Според него, напредъкът може да дойде по линията на реформите на национално ниво, най-вече по отношение пазара на труда, вкл. стимулиране на заетостта, мониторинг на специфичните национални трудности и преодоляване на макроикономическите несъответствия.

Разходването на ресурсите, вкл. от бюджета на ЕС, трябва да е с приоритет в областите, които имат висока възвращаемост на инвестициите, в контекста на икономическия ръст. Това са сферите на образование, научно-изследователска и развойна дейност, и инфраструктура. Именно тези области биха създали устойчиво развитие. Средствата трябва да се разходват по-ефективно и по-ефикасно, смята Филип де Бук.

По отношение на пазара на труда генералният директор на BUSINESSEUROPE подчерта, че за създаването на нови работни места са необходими реформи на националните пазари на труда, вкл. чрез прилагане на политики, които по-добре отговарят на нуждите на бизнеса. Едно от основните препатствия пред бизнеса е липсата на качествена работна ръка, затова са необходими инвестиции в образованието, които да  създават нужните умения и компетенции и да градят лидери на пазара. Договорите за заетост трябва да позволяват правилно съотношение на работната ръка спрямо продуктовия цикъл, а европейските принципи от 2007 г. относно гъвкавата сигурност запазват своята валидност и трябва да бъдат приложени във всички държави-членки, категоричен е Филип де Бук. Той обърна специално внимание на проблема с младежката заетост, като призова за по-активно прилагане на системата за стажуване в страните-членки.

Начинът за напредък е чрез приемане на реформи от членките, включвайки пазара на работната ръка с цел повишаване на конкурентоспособността и заетостта и ограничаване на социалните трудности. 60% от работодателите предлагат обучения на своите работници, но ЕС трябва да засили действията си за подпомагане на страните-членки по отношение ефективността на образователната система. Образованието трябва да е достъпно и качествено, убеден е де Бук. Той призна, че успехът зависи от институциите и работодателите едновременно, като са нужни жертви и от двете страни. „Въпреки големите предизвикателства на кризата, не трябва да губим погледа си върху нашата основна цел да поставим солидни основи за бъдещия просперитет на Европа“, заключи Филип де Бук.