Дата: 11.11.2012

Източник: НАФОТС

Прочетено: 3276

Днес, 11 ноември - денят на св. Мина, работещите в сферата на частната охранителна дейност честват своя професионален празник.

По повод празника се провежда и вторият по ред Турнир за охранители, организиран от Българска камара за охрана и сигурност (член на БСК) и „Оу Джи Секюрити” АД (охранителното дружество на Овергаз АД), в партньорство с Национална асоциация на фирмите, охраняващи с технически средства, Българска стопанска камара и Български червен кръст, със съдействието на „Ай Ес Ди България” ЕООД и Стрелкови клуб „Левски”.

Професията „Охранител” е официално призната в България и упражняващите тази професия заслужиха да имат своя професионален празник. Тя е част от превантивната система за противодействие на престъпността и подпомага укрепването на обществения ред и сигурността в страната.

Частната охранителна дейност е вплетена в болшинството отрасли на българската икономика и засяга почти всички сфери на обществените отношения.

За това говорят фактите от Секторния анализ на „Дейности по охрана и разследване“,  разработен  в  рамките  на  проекта  на БСК „Разработване  и  внедряване  на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”. Проектът на финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Анализът обхваща всички подсектори на сектор „Дейности по охрана и разследване“, а именно: „Консултантски услуги за охрана, сигурност и разследване“, „Изграждане на електрически инсталации, „Дейности в областта на технически системи за сигурност“,

„Частна   охранителна  дейност  (ЧОД)  без  използване  на   системи  за   сигурност“,  и „Дейности по разследване и издирване“.

Независимо че някой се опитват да тълкуват данните по свой начин, то те са красноречиви :

Статистиката показва, че от 2008 до 2010 г. има плавен спад на броя на фирмите и в петте подсектора. От 4 888 през 2008 г. те намаляват до 4 514 през 2011 г.

През 2011 г. се забелязва известно повишаване на броя на фирмите в три от подсекторите – „Консултантски услуги“, „ЧОД без технически системи“ и „Дейности в областта на техническите системи за сигурност“, което може да се обясни с увеличената престъпност през последната година, в резултат на която се е генерирала по-интензивна необходимост от сигурност у потребителите.

71% от заетите в подсектор „ЧОД без технически системи за сигурност“ са мъже, а 32 на сто от тях са във възрастовата група 55-64 години. При жените възрастовата група с най-голям брой заети за всички подсектори е 25-34 г. (33%), следвана от 35-44 г. (26%)

Нелеките условия за правене на бизнес в сферата на частните услуги за сигурност и твърде ниското заплащане на работната сила в сектора, са неблагоприятни фактори за повишаване качеството на човешките ресурси в бранша, в т.ч. квалификация, компетентности, умения, мотивация за усъвършенстване и припознаване на охранителната дейност като професионално призвание.

Липсата на утвърден секторен Компетентностен модел, който задължително да се прилага към заетите в сектора основно за извършване на портиерска и пазаческа дейност, девалвират професията и уронват авторитета й на частен вариант на правоохранителна структура.

Секторът е на  едно  от първите места като работодател по заети служители, от което следва, че е изключително необходимо да се развие определен професионален Компетентностен модел, да се създадат и въведат професионални стандарти в него.

За Сектора……

Обезпечаването на сигурността е основен проблем за всяко общество. През последните десет години световният пазар на такива продукти е нараснал почти десетократно - от приблизително 10 милиарда EUR на около 100 милиарда EUR през 2011 г., а годишният оборот в ЕС възлиза на 30 милиарда EUR. Последните тенденции в развитието на пазара обаче сочат, че делът на европейските дружества на световния пазар може да намалее значително, ако не се вземат мерки за повишаване на тяхната конкурентоспособност. Вътрешният пазар на ЕС е силно фрагментиран, разделен от границите между държавите или дори между регионите. Като една от най-чувствителните области на политиката,  сигурността  е  една  от  областите,  в  които  държавите  членки  не  са склонни да се откажат от националните си прерогативи. Ето защо Европейската комисия предложи Програма за действие за укрепване на европейския отрасъл на сигурността. По данни на ЕК, приблизителната стойност на пазара на продукти и технологии в областта на сигурността на ЕС е между 26 и 36,5 милиарда EUR. Според Комисията, необходимо е да се наблегне на по-доброто използване на полезните взаимодействия между гражданската сигурност и научните изследвания в областта на отбраната.

Според доклад на Министерството на финансите за очакванията за растеж на услугите, дейностите по охрана и разследване са на 8-мо място с положителна прогноза.

От направените извадки от данните на НОИ и НСИ е видно, че частните услуги за сигурност, се повлияват от кризата по отношение на финансовите показатели, но търсенето към тях не намалява, а е по-скоро във възходяща линия спрямо други сектори.

Според социологическо проучване на Институт „Отворено общество“ от края на 2010 г., повече от половината от фирмите в страната ползват СОТ, почти 10% имат наета частна охранителна фирма и още 6% - жива охрана (при стоте най-големи фирми над

60% имат охранителна фирма, над 34% имат СОТ и над 31% имат жива охрана).

Годишно фирмите плащат средно по 3 096 лв. за сигурност и 4 448 лв. за правни услуги. Според същото изследване средният разход за сигурност в една фирма е 3 096 лева.

Ако приемем, че в България има около 300 хиляди активни фирми, то общият годишен разход за сигурност е малко над 900 милиона годишно (тук се включват всички разходи, не само наемането на външни фирми).

Според изследване на Световната банка, в България фирмите заделят около 0,83% от обема на продажбите си за разходи за сигурност, а загубите им заради кражби, грабежи и вандализъм са 3,73% от продажбите им.

От името на Управителния Съвет на Национална асоциация на фирмите, охраняващи с технически средства – НАФОТС, пожелаваме на всички заети в този наистина не лек бизнес преди всичко здраве на тях и на семействата им, успехи и много поводи за усмивки.