Дата: 14.11.2007

Източник: www.bia-bg.com

Прочетено: 2230

Зам.-председателят на БСК Камен Колев е Член на Комитета за наблюдение на НСРР.

Днес, 14.11.2007 г., министърът на финансите Пламен Орешарски и Директорът на ГД „Регионална политика" на ЕК Жан-Мари Сейлeр откриха първото официално заседание на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка (НСРР).

Комитетът за наблюдение е създаден въз основа на Постановление на Министерския съвет № 182 от 2006 г., като негов председател е министър Орешарски. Комитетът ще се събира минимум два пъти годишно по инициатива на неговия председател.

В изказването си министър Орешарски заяви, че след 1 януари 2007 г. България е приела целите на Общността, както и да съсредоточи усилия и средства върху растежа и заетостта. „Нашата страна ще положи всички усилия да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на обединена Европа чрез възприемане на целите на обновената Лисабонска стратегия и Кохезионна политика." - допълни министърът на финансите. Тези приоритети са отразени в нашите стратегически и програмни документи - НСРР и 7-те Оперативни програми. Те се допълват и от националните политики в областта на развитието на човешкия капитал, насърчаване на иновациите и развитие на икономика, основана на знанието. България се ангажира да съсредоточи над 60 % от средствата, финансиращи НСРР в мерки, интервенции и дейности, допринасящи за изпълнение на целите на Лисабонската стратегия.

Министър Орешарски определи Комитета за наблюдение на НСРР като стратегически, политически и надоперативен орган, целящ правилно и ефективно управление на средствата от ЕС.

Директорът на ГД „Регионална политика" ЕК Жан-Мари Сейлeр поздрави България за одобряването на 7-те й Оперативни програми. Той отбеляза, че в областта на регионалната политика в ЕК има над 300 програми, от които само около 150 са одобрени, и българските са сред тях. Жан-Мари Сейлeр заяви, че очаква България да даде своя принос за просперитета на Европа и постигането на общоевропейските цели и обясни, че една от целите на ГД „Регионална политика" е всички региони в България да бъдат част от Европа, а не само столицата и големите градове. В тази връзка трябва да се прави редовен преглед на ефекта от инвестициите в отделните региони в страната.

Г-н Сейлер увери, че той и ЕК винаги ще са на разположение за съвет и консултации. Директорът на ГД „Регионална политика" обобщи, че основния принцип на Комитета за наблюдение на НСРР трябва да е принципът на партньорство.

Ръководителят на делегацията на ЕК в България Майкъл Хъмфрис също увери, че ЕК ще бъде проактивна в подкрепата си към България. Според него България има силите да усвои ефективно средствата от Структурните фондове на ЕС като спазва всички правила и процедури.

Заседанието продължи с разглеждане и гласуване Вътрешните правила за работа и Кодекс за поведение на комитета. В рамките на деня ще бъде направен и преглед на подготовката за изпълнение на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в съответствие с целите и приоритетите на Националната стратегическа референтна рамка. Очаква се да бъде прието и решение за създаване на работна група за изработване на правила за участие на представители на неправителствените организации в заседанията на КН на НСРР.


В заседанието участват още заместник-министрите, в чийто ресор са управляващите органи на оперативните програми, представители на Министерство на финансите, Министерски съвет, регионалните и местни власти и социално-икономически партньори. Като наблюдатели в комитета участват представители на Европейската комисия, Световната банка, Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие.

Източник: Министерство на финансите