Дата: 20.02.2014

Източник: БСК

Прочетено: 3059

Европейската комисия представи доклад "Заетост и социални процеси в Европа 2013 г.", който  предлага задълбочен и широкообхватен преглед на азара на труда и социалните предизвикателства, пред които е изправен ЕС. Докладът е на английски език, отделните му глави, резюме и статистически данни можете да изтеглите от следните линкове:

РЕЗЮМЕ

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

Според доклада, налице са признаци на крехко икономическо възстановяване в Европа, но растежът е малко вероятно да се запази. ЕС се бори с много предизвикателства, сред които са високата безработица, различията между отделните държави-членки, проблемите с човешкия капитал и особено увеличаването на броя на младите хора без образование, и др.

Глава 1: Заетост в ЕС в глобален контекст 

ЕС е силна глобална икономика, която обаче е изправена пред широкообхватни предизвикателства – все по-висока специализация в търговията и производството, бързо развиващи се технологии, нарастваща загриженост за демографските и екологичните предизвикателства и т.н.  Глава 1 от доклада разглежда възможностите за разкриване на нови работни места в Европа, както и необходимостта от нови умения и квалификация на човешкия ресурс. В доклада се предвижда ръст на висококачествените работни места, както и на такива в сектора на здравеопазването и социалните грижи.

Глава 2: Бедността в трудоспособна възраст 

Покачващата се безработица по време на кризисните години е довела до повишаване на нивата на бедност сред населението в трудоспособна възраст. Тази глава изследва ефективността на съществуващите мрежи за социална защита на изпадналите от пазара на труда. Също така, прави се констатация, че финансовите помощи при безработица трябва да бъдат комбинирани с активни политики на пазара на труда с цел успешно завръщане на засегнатите лица към трудова заетост.

Глава 3: Равенство между половете 

Жените исторически са поставени в по-неблагоприятно положение на пазара на труда в сравнение с мъжете. Малко неочаквано, но крикономическата криза намали дистанцията между половете, като се отчете фактът, че някои сектори на икономиката с доминираща мъжка заетост бяха ударени по-лошо от кризата. Въпреки това, основните недостатъци остават, вкл. от гледна точка на възможностите за кариера, нивата на заплащане, размера на бъдещите пенсии и пр.

Глава 4: Недекларираният труд 

Недекларираният труд е разгледан като социален и като икономически въпрос. Данните от проучването сочат, че нивата от времето преди кризата се запазват. Съществуват, обаче, сериозни различия между държавите-членки – в някои страни са били предприети ефективни действия за ограничаване на това явление и спазване на трудовото и данъчно-осигурителното законодателство, но в други реформите предстоят.

Глава 5: Различия между отделните държави-членки 

От началото на кризата различията между държавите-членки са се увеличили, особено в рамките на еврозоната. Глава 5 разглежда различията в производителността и инвестициите в човешкия капитал.

Глава 6: Ефикасност и ефективност на социалните разходи в условията на кризата 

„В ранната фаза на кризата социалните разходи (обезщетения за безработица, социални пенсии и др.) изиграха важна антициклична роля чрез стабилизиране на доходите на домакинствата в Европа“, се казва в доклада. От 2011 г. и най-вече през 2012 г., обаче, стабилизиращата им роля намалява.

Глава 7: Индикатори за приобщаващ растеж, които да допълват ръста на БВП 

През последните години тече дискусия относно необходимостта от това измерването на БВП да бъде допълнено с показатели, които обхващат екологични и социални аспекти. Икономическият растеж е ключов компонент на благосъстоянието, свързан с подобряване на стандарта на живот, но той трябва да гарантира устойчивост, широко и справедливо разпределение на обществените ползи, които също следва да бъдат включени при измерването на БВП. В тази връзка Глава 7 представя видовете мерки, които биха могли да бъдат използвани за допълване на БВП, за да се подчертае въпросът за приобщаващия растеж.