Дата: 25.04.2014

Източник: БСК/ВIA

Прочетено: 5173

СНИМКИ I  ВИДЕО I Презентация I Публикации в медиите I
Обръщение на Сашо Дончев I Приветствие на Жером Шовен

СЪСТАВ НА УС, НС И НСП

***

 • Активно застъпничество за интересите на българския бизнес в национален и международен план,
 • внесени над 120 становища по ключови за икономиката законопроекти,
 • десетки анализи и проучвания,
 • изпълнени над 35 проекта с международно финансиране,
 • разкрити представителства в Брюксел, Китай, ЮАР и арабските страни.


Това са само част от дейностите, които Българската стопанска камара (БСК) е осъществила през последните пет години. Отчетът на организацията беше представен от изпълнителния председател на камарата Божидар Данев пред участниците в проведеното днес, 25.04.2014 г., XIV-то Общо събрание на БСК.

Форумът стартира с приветствия от министър-председателя Пламен Орешарски, министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев, Жером Шовен - зам.-генерален директор на ВUSINESSEUROPE (най-голямата европейска бизнес организация, чийто член е БСК), зам.-министъра на образованието и науката Иван Кръстев, и президента на КНСБ Пламен Димитров. Гости на събранието бяха още председателят на Икономическия и социален съвет на РБ проф. Лалко Дулевски, председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров, ръководители и представители на посолствата на Белгия, Германия, Ирландия, Словакия, САЩ, Холандия, Унгария, Франция и Япония, ректори на висши учебни заведения, ръководители на банки и финансови институции, на браншови организации и др.

Участващите в Общото събрание 174 представители на бизнеса от всички икономически сектори и региони на страната одобриха основните организационни документи на БСК – отчетите на Управителния и на Контролния съвет за изтеклия 5-годишен мандат, бюджетът на организацията за следващите пет години, както и Основните насоки за дейността на БСК в периода 2014-2018 г. Бяха направени изменения и допълнения в Устава на БСК и бяха избрани нови управителни органи на камарата, чиито състави са публикувани в прикачената по-долу презентация.

На проведеното непосредствено след края на Общото събрание първо заседание на новоизбрания Управителен съвет (УС) за председател на УС на БСК беше преизбран Сашо Дончев – изпълнителен директор на „Овергаз Инк.“ АД, а за изпълнителен председател бе преизбран Божидар Данев – председател на УС на Индустриален холдинг „България“ АД. За пръв път в историята на БСК в УС на организацията е избрана дама – това е Виолина Маринова, председател на УС и главен изпълнителен директор на „Банка ДСК“ АД.

На следващото заседание на УС предстои да бъде утвърдено административното ръководство на БСК.

РАВНОСМЕТКАТА ЗА ИЗМИНАЛИЯ ПЕРИОД

Отчетът на БСК за последните пет години показва още сериозно разширение на организационната мрежа – приети 669 нови членове, 30% повече браншови организации, 44% повече местни структури, създадени 20 секторни и 10 регионални центрове за оценка на компетенциите на работната сила, изграден Национален център за оценка на компетенциите и Национален съвет за оценка на компетенциите.

Ключов акцент в дейността на БСК през отчетния период е развитието на уменията и компетенциите на човешкия ресурс, който все повече се превръща в най-важния и ценен капитал за съвременния работодател. Затова не е случайно, че БСК работи изключително активно за реформа в образователната система и законодателство, а през последните 5 г. над 50 000 души са преминали през организираните от БСК обучения в областта на околната среда, здравословните и безопасни условия на труд, ИКТ, ключови компетенции, управленски умения и др.

През последните 4 години основен фокус в дейността си БСК постави върху проектаРазработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“. В проекта се включиха 37 браншови и регионални организации на работодателите, над 450 мениджъри и специалисти от 260 предприятия, специалисти от МОН, МТСП, НАПОО, преподаватели и консултанти от 21 университета, 17 водещи консултантски и HR-агенции. В рамките на проекта са разработени 49 методики и наръчници, свързани с прилагането на т.нар. компетентностен подход при управлението на персонала, осъществени са над 90 проучвания и анализи на пазара на труда и работната сила, обучени и сертифицирани са почти 500 оценители на компетенции в цялата страна. Най-съществен от всичко, обаче, е крайният резултат от този 4-годишен труд – единствената в България информационна система за оценка на компетенциите на работната сила MyCompetence, която вече има над 2000 регистрирани потребители, а повече от 200 предприятия ползват възможностите й за управление на човешките си ресурси. Като естествено продължение на проекта за изграждане на MyCompetence БСК стартира съвместни проекти с 8 университета за адаптиране на учебните програми към изискванията на бизнеса.

В изказването си пред участниците във форума Божидар Данев отбеляза, че благодарение на усилията на БСК са постигнати множество промени в законодателството и практиката в сферата на икономическата и данъчната политика, социално-осигурителните и трудово-правните отношения. Като примери изпълнителният председател на БСК посочи:

 • намалението на регулаторните режими,
 • опростяването на изискуемата информация от работодателите,
 • премахнатата връзка между МРЗ и отделни държавни плащания,
 • намаляването на добавката за „Булгаргаз” върху цената на природния газ от 3% на 0.5%,
 • отмяната на забраната за изграждане на площадки за метални отпадъци в общини без устройствени планове,
 • въведената възможност за плащане на данъци и такси чрез POS-терминали,
 • въвеждането на т.нар. плосък данък и на единната данъчна сметка,
 • промяната в ЗМДТ, която предвижда приемане до средата на т.г. на нова методика за определяне на таксата за битови отпадъци,
 • сериозното облекчаване на процедурите и сроковете за издаване на ОВОС
 • облекчаването на процедурите по несъстоятелност и т.нар. „фалит със задна дата“.

Въпреки сериозната активност на БСК, голяма част от проблемите пред бизнеса и икономиката като цяло остават нерешени“, сподели Божидар Данев и гарантира, че и през следващия период ръководството и експертите на камарата ще продължат да работят за:

 • Прилагане на задължителна оценка на въздействието на законодателството;
 • Спиране на финансирането на социалните дейности от осигурителните фондове;
 • Преструктуриране на системите за здравеопазване и образование;
 • Създаване на е-правителство и подобряване на административното обслужване;
 • Разширяване на действието на принципа “мълчаливо съгласие”;
 • Повишаване прозрачността и ефективността на обществените поръчки,
 • Реално либерализиране на енергийния пазар;
 • Разширяване на възможностите за гъвкава заетост;
 • Формиране на таксата за битови отпадъци на принципа «замърсителят плаща».

НАСОКИ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ 5 ГОДИНИ

БСК ще продължи да работи за постигане на свободно, справедливо и съпричастно общество, основано на труда, образованието, инициативата и културата на човешкия капитал – основен двигател на прогреса“, декларира пред участниците във форума председателят на Управителния съвет на камарата Сашо Дончев, изпълнителен директор на „Овергаз Инк.” АД.

Той представи проекта за Основни насоки за дейността на БСК в периода 2014-2018 г. В документа се отбелязва, че според БСК в периода до 2018 г. следва да бъдат подготвени и проведени бързи, решителни и задълбочени реформи за подобряване на общата конкурентост на българската икономика и подготовка за ефективно членство в механизма ERM II и в Еврозоната. Постигането на решаващ успех при реформиране на правосъдната система, регулаторната среда, образованието, здравеопазването, пенсионната система, енергийния сектор и секторните политики е възможно при взаимни компромиси и постигане на високо ниво на съгласие между основните политически сили, социалните партньори, гражданското общество и експертната общност.

Основен приоритет в общата дейност на БСК и нейните членове през периода до 2018-2020 г. ще бъде повишаване на ефективността на взаимодействие с държавните институции, социалните партньори, националните и международните организации за радикален обрат в националната и секторната конкурентоспособност, за възстановяване, ускорен икономически растеж и значително сближаване със средноевропейските равнища на производителност и доходи“, заяви Сашо Дончев.

Той бе категоричен, че и занапред БСК ще се придържа към три основни принципа:

 1. Устойчиво развитие, ефективно използване, съхраняване и развитие на наличните природни и човешки ресурси;
 2. Спазване на законността и правилата на лоялната конкуренция;
 3. Нулева толерантност към корупцията, търговията с влияние и неформалната икономика.

Приоритетните направления, в които ще работи БСК, са:

 • Създаване на условия за постигане на ускорен, устойчив и качествен растеж;
 • Устойчиво и прозрачно управление;
 • Стабилност на регулаторната среда и намаляване на административния натиск;
 • Гарантиране на конкурентното начало във всички сфери на обществото и условия за честно състезание;
 • Сигурност за инвестициите и равно третиране на собствеността;
 • Развитие и ефективно функциониране на правораздавателната система;
 • Обръщане на негативните демографски процеси и осигуряване на качествена работна сила;
 • Съживяване на вътрешния пазар и засилване на ролята на България в международната търговия;
 • Реформа на социалните системи – образование, здравеопазване, социално осигуряване.