17.09.2014

Компетентностният подход допринася за повишаване на ефективността във всички процеси по управление на човешките ресурси в една компания чрез планирането на човешки ресурси. Това каза ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов по време на конференцията „Повишаване на производителността. 20 ключа за постигане на устойчива конкурентоспособност“, организирана от Некст Консулт и Българската стопанска камара. Томчо Томов представи информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence.bg. Форумът беше открит от заместник – председателя на Българската стопанска камара Димитър Бранков, който разказа за ролята на БСК в създаването на среда за развитие на предприемачеството у нас.

В рамките на конференцията се дискутираха предизвикателствата, пред които са изправени българските производствени компании. Участниците имаха възможност да научат повече за водещите практики за повишаване на производителността и качеството на производство чрез осъществяване на Lean трансформация с международно наложилата се в повече от 700 компании по света методология 20 Ключа® (20 Keys®). Гергана Филипова, директор „Бизнес развитие“ в  Биомашиностроене АД, сподели своя опит от осъзнаването на необходимостта от прилагане на Lean до изпълнението на реален проект за осъществяване на Lean трансформация.

Според собствени и авторитетни външни експертни проучвания, над  70 на сто от българските предприятия са осъзнали необходимостта от компетентностен модел в управлението на човешките ресурси, който да подкрепя корпоративната стратегия и ценности, превръщайки ги в ясни, общоприети и измерими стандарти за умения и успешни поведения на хората в организациите. „Работодателите, които са внедрили компетентностния подход подчертават, че действията им са продиктувани от потребността да улеснят промяната, да повишат потенциала, ефективността и ангажираността на служителите си. Разработените компетентностни модели, интегрират стратегическите цели в ключови процеси на управление на човешките ресурси.“, коментира ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов.

Според международни проучвания на популярните консултантски агенции, компетентностните модели се възприемат като основна характеристика на съвременната организация и ползите от тяхното внедряване се заключават в по-висока ефективност на служителя и съвместяване между организационни и лични цели, повишаването на производителността с около 30%, съкращаването на  загубите от ниско качество на продуктите и услугите с 50%, съкращаването на загубите от принизена трудова и технологична дисциплина с 50%, намаляването на текучеството на персонал с 50%, намаляването с 80% разходите за неефективен подбор на персонал, както и съкращаване срока на адаптиране на новопостъпилите с 50%.

Повече за системата MyCompetence.bg можете да видите тук

Дата: 17.09.2014

Източник: БСК

Прочетено: 3166