Дата: 09.08.2010

Източник: БСК

Прочетено: 780

Проучването е проведено съвместно от Българската стопанска камара (БСК) и Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР) сред 100 фирми.

60% от анкетираните развиват дейност в София и региона (приблизително 60%), следвани от Варна (36%), Пловдив (19%), Стара Загора (16%), Бургас (13%) и Плевен (12%).

От представените браншове най-силно са застъпени производството (22%), морския и речен транспорт (13%), търговия на едро и дребно (съответно 12 и 11%), банкови и финансови услуги и държавни структури (с по 8%).

Проучването е осъществено в рамките на проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, изпълняван от БСК по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”.