28.04.2015

През учебната 2013/2014 година общообразователните училища по различни причини са напуснали 13.8 хил. ученици, от които 11.8 хил. в основното образование, сочат данните на НСИ.

Преди 120 години се въвежда първата периодична отчетност в страната – "Статистика на училищата", което е началото на Статистиката на образованието в България.

Днес Националният статистически институт провежда ежегодни изчерпателни изследвания на образователните институции в пълно съответствие с установените световни методи и стандарти (ISCED 2011), което позволява съпоставимост на получените резултати на международно ниво.

 

Предучилищно образование

През учебната 2014/2015 година броят на самостоятелните детски градини с директор е 1 991, или с 60 по-малко в сравнение с учебната 2013/2014 година. Броят на децата, настанени в детски градини през учебната 2014/2015 година, е 241.1 хил., което е със 17.9 хил., или с 8.0% повече от броя им през учебната 2010/2011 година и с 0.2% повече в сравнение с предходната учебна година. Обхватът на децата в детските градини, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, намалява от 83.6% за учебната 2013/2014 година на 82.9% за учебната 2014/2015 година.

Средният брой деца в една детска градина за страната е 121, като за градовете е значително по-голям - 162, а за селата - 62. Средният брой деца, формиращи една група, е същият като през предходната година – 24, като в градовете е 25, а в селата - 20.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 20.5 хил., от които 19.2 хил. са детски учители. В сравнение с предходната учебна година общият брой на педагогическия персонал се увеличава с 273 души, или с 1.3%.

Броят на лицензираните частни детски градини продължава да нараства - през учебната 2014/2015 година в страната функционират 88, или с 13 повече от предходната година, но все още са алтернатива само за малка част от родителите. Частните детски градини са посещавани от 3 292 деца, представляващи едва 1.4% от общия брой на децата в детските градини.

 

Общо образование

В началото на учебната 2014/2015 година учебни занятия се водят в 2 019 общообразователни училища , от които 149 начални, 1 325 основни, 7 прогимназии, 137 гимназии и 401 средни общообразователни училища (СОУ). В сравнение с предходната учебна година общият брой на общообразователните училища намалява със 7 поради закриване или преобразуване .

През учебната 2014/2015 година броят на учениците във всички видове общообразователни училища е 604.5 хил., от които 105.7 хил. са в селата. В сравнение с предходната учебна година броят на учениците в общото образование намалява с 1.8 хил., или с 0.3%.

През учебната 2013/2014 година общообразователните училища по различни причини са напуснали 13.8 хил. ученици, от които 11.8 хил. в основното образование. Най-голям е относителният дял на учениците, които са напуснали по семейни причини - 5.9 хил., или 42.7% от общия брой на напусналите, следван от дела на заминалите в чужбина - 39.6%, и на напусналите поради нежелание да учат - 10.1%.

Ранното чуждоезиково обучение все повече навлиза в началния етап на основното образование. Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е 82.9%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език - 89.9%.

През 2014 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 45.3 хил. ученици, а средно образование - 27.3 хил. души.

Учителите (вкл. директорите и помощник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2014/2015 година са 45.2 хил., или със 111 повече в сравнение с предходната година. Учителите с високо образование (завършена образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър") са 92.5%, докато 7.1% са завършили образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" или еквивалентна в миналото степен.

В учителската професия преобладават жените, които съставляват 85.0% от общия брой на учителите.

В една паралелка в дневните общообразователни училища има средно по 21 ученици.

Към 01.10.2014 г. в страната функционират 70 частни общообразователни училища, от които 5 начални, 30 основни, 1 прогимназия, 27 гимназии и 7 средни общообразователни училища (СОУ). В тях учат общо 7 017 ученици, което е само 1.2% от общия брой на учениците в общото образование.

През учебната 2014/2015 година в училищата и паралелките за деца със специални образователни потребности учат общо 3.6 хил. деца, или с 6.9% по-малко в сравнение с предходната учебна година. За тяхното обучение и възпитание полагат грижи 828 учители специалисти и 335 възпитатели.

 

Професионално образование и обучение

Професионалното образование и обучение през учебната 2014/2015 година се осъществява в 23 училища по изкуствата, 24 спортни училища, 394 професионални гимназии и 40 професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в професионалното образование и обучение през тази учебна година е 141.0 хил. и в сравнение с учебната 2010/2011 г. намалява с 20.5 хил., или с 12.7%, а в сравнение с предходната учебна година се увеличава с 0.2 хил., или с 0.1%.

В професионалното образование преобладават момчетата, които са 60.0% от общия брой на учениците в тази образователна степен.

В програмите за придобиване на III степен професионална квалификация най-висок е относителният дял на учениците, изучаващи специалности в областите "Технически науки и технически професии" - 29.7%, следван от този на учениците в "Стопански науки и администрация" - 17.6%. В програмите за придобиване на II степен професионална квалификация на първо и второ място са съответно учениците в "Технически науки и технически професии" (28.5%) и "Услуги за личността" (22.3%).

През настоящата учебна година учителите в професионалните училища са общо 12.5 хиляди. Преобладаващата част от тях - 94.2%, са високообразовани с придобити образователно-квалификационни степени "бакалавър" или "магистър".

През 2014 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища, професионалните гимназии и професионалните училища с диплома са завършили 26.2 хил. души.

Втора и трета степен професионална квалификация през 2014 г. са придобили съответно 4.6 хил. и 15.2 хил. души.

В професионалните училища и паралелки с прием след VI, VII и VIII клас 459 ученици са получили първа степен професионална квалификация.

В професионалните колежи с прием след завършено средно образование 1 097 души са придобили четвърта степен професионална квалификация.

През учебната 2014/2015 година 2 029 ученици се обучават в 56 частни професионални училища, което е едва 1.4% от всички ученици в професионалното образование.

В програми за професионално обучение срещу заплащане за придобиване на степен на професионална квалификация в центрове за професионално обучение (ЦПО), професионални гимназии и професионални колежи са записани 15.7 хил. лица на възраст 16 и повече години. По степени на професионална квалификация разпределението им е: първа степен - 6.5 хил., втора степен - 3.8 хил., трета степен - 5.4 хил., и четвърта степен - 25 души.

 

Висше образование

През учебната 2014/2015 година общият брой на студентите в България, включващ записаните в четирите образователно-квалификационни степени ("професионален бакалавър", "бакалавър", "магистър" и "доктор"), възлиза на 279.0 хил., което е с 2.2 хил., или с 0.8% по-малко в сравнение с учебната 2010/2011 година и с 0.6% повече в сравнение с предходната учебна година.

Колежи (образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър")

През последните три учебни години броят на студентите, обучаващи се в колежи, се запазва относително постоянен. През учебната 2014/2015 година за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) "професионален бакалавър" в колежите се обучават общо 15.2 хил. души, от които български граждани са 14.9 хил., или 98.0%. От общия брой студенти в колежите 7.1 хил., или 46.6%, са записани в частни колежи.

В структурата по области на образованието най-висок относителен дял заемат обучаващите се по специалности в "Стопански науки и администрация" - 33.0%, следвани от "Спорт, туризъм и хотелиерство" - 20.0%, "Здравеопазване" - 17.8%, и "Технически науки и технически професии" - 15.7%.

През 2014 г. ОКС "професионален бакалавър" са придобили 3.2 хил. студенти, от които 98.6% са български граждани. Най-голям е броят на дипломираните по специалности в област "Стопански науки и администрация" - 1.1 хил., или 35.3% от общия брой на завършилите, следван от областите "Здравеопазване" - 0.6 хил. (19.0%), "Спорт, туризъм и хотелиерство" - 0.5 хил. (16.1%), и "Технически науки и технически професии" - 0.5 хил. (15.2%).

Преподавателите в колежите са 1 018, като от тях на основен договор са 564, или 55.4%.

Университети и специализирани висши училища (образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър")

През учебната 2014/2015 година за придобиване на образователно-квалификационни степени (ОКС) "бакалавър" и "магистър" в университетите и специализираните висши училища се обучават 257.1 хил. души, като от тях 35.6 хил., или 13.8%, са записани в частни висши училища. В сравнение с предходната учебна година се наблюдава спад на учащите в частните висши училища с 9.0%.

През учебната 2014/2015 година студентите - български граждани, в университети и специализирани висши училища са 245.9 хил., или 95.6%, и в сравнение с учебната 2013/2014 година техният брой намалява с 5.5 хил., или с 2.2%. Броят на чуждестранните студенти у нас, обучаващи се в университети и специализирани висши училища, е 11.2 хил., което е с 4.1% повече в сравнение с предходната учебна година.

В университетите и специализираните висши училища в България най-голям е броят на чуждестранните студенти от Турция - 28.4%, следван от тези от Гърция - 25.6%, Германия - 4.5%, и бившата югославска република Македония - 4.4% от общия брой чуждестранни студенти.

Наблюдава се постепенно нарастване на броя на студентите от Гърция - от 1.3 хил. през 2010/2011 учебна година на 2.9 хил. през настоящата учебна година, или 2.3 пъти повече. Същевременно броят на студентите от бившата югославска република Македония намалява - от 1.2 хил. през учебната 2010/2011 година на 0.5 хил. през 2014/2015 учебна година, или с 57.0% по-малко. За същия период намалява и броят на студентите от Турция с 1.4 хил. (или 30.6%).

Броят на мобилните студенти , обучаващи се в университетите и специализираните висши училища, нараства от 10.0 хил. през учебната 2010/2011 година на 11.1 хил. през учебната 2014/2015 година, или с 11.5%, а в сравнение с предходната учебна година с 3.2%.

През учебната 2014/2015 година преподавателите в университетите и специализираните висши училища са 22.7 хил., като на основна работа са 13.5 хил., или 59.4% от тях, са на основна работа.

 

Образователно-квалификационна степен "бакалавър"

През учебната 2014/2015 година за придобиване на ОКС "бакалавър" се обучават 171.5 хил. студенти, от които 52.6% са жени. Българските граждани съставляват 97.4% от всички записани, а 14.7% от студентите се обучават в частни висши училища.

В структурата по области на образованието най-висок относителен дял заемат студентите от "Стопански науки и администрация" - 22.6%, следвани от областите "Технически науки и технически професии" - 15.1%, и "Науки за обществото и човешкото поведение" - 12.3%. Най-малък е делът на студентите, обучаващи се в областите "Управление на сухопътен, воден и въздушен транспорт" - 1.2%, "Природни науки" - 0.7%, и "Математика и статистика" - 0.2%.

За учебната 2014/2015 година в ОКС "бакалавър" са приети 45.0 хил. нови студенти, от които 44.1 хил., или 98.0%, са български граждани.

През 2014 г. у нас висше образование, степен "бакалавър", са завършили 32.4 хил. студенти, от които 31.2 хил. са български граждани.

Най-висок е относителният дял на дипломиралите се от следните области на образование: "Стопански науки и администрация" - 28.5%, "Науки за обществото и човешкото поведение" - 17.9%, и "Технически науки и технически професии" - 12.8%.

В частни университети са се дипломирали 17.2% от всички дипломирани в ОКС "бакалавър".

 

Образователно-квалификационна степен "магистър"

През учебната 2014/2015 година за придобиване на ОКС "магистър" в университетите и специализираните висши училища се обучават 85.6 хил. души, от които 59.0% са жени. Българските граждани съставляват 92.1% от всички записани, а 10.4 хил., или 12.2% от студентите в тази ОКС, се обучават в частни висши училища.

В структурата по области на образованието най-висок относителен дял заемат студентите от "Стопански науки и администрация" - 23.4%, следвани от "Здравеопазване" - 17.5%, и "Право" - 12.5%. Най-малък е делът на студентите, обучаващи се в "Журналистика, масова комуникация и информация" и "Природни науки" - по 0.4%, и "Математика и статистика" - 0.1%.

За учебната 2014/2015 година в програми за придобиване на ОКС "магистър" след завършено средно образование са приети 5.9 хил. нови студенти, от които 4.6 хил., или 77.5%, са български граждани.

Новоприетите в магистърски програми след завършена ОКС "бакалавър" са 27.2 хил., като от тях 1.3 хил., или 4.6%, са записани по програми след завършена степен "професионален бакалавър".

През 2014 г. в България висше образование, степен "магистър", са завършили 26.5 хил. студенти, от които 97.3% са български граждани.

Най-висок е относителният дял на дипломиралите се от следните области на образование: "Стопански науки и администрация" - 33.6%, "Науки за обществото и човешкото поведение" - 11.9%, и "Технически науки и технически професии" - 9.1%. Най-нисък е относителният дял на дипломираните в "Ветеринарна медицина", "Журналистика, масова комуникация и информация" и "Природни науки" - по 0.5% от общия брой дипломирани в ОКС "магистър", и "Математика и статистика" - само 0.1%.

В частни университети са се дипломирали 14.1% от всички дипломирани в ОКС "магистър".

 

Образователна и научна степен "доктор"

Към 31.12.2014 г. у нас се обучават общо 6 617 докторанти, като от тях 51.4% са жени. В сравнение с предходната година броят на докторантите се увеличава с 562 души, или с 9.3%.

Чуждестранните докторанти, обучаващи се в България, са 340 души, или 5.1% от общия брой на докторантите. В сравнение с предходната година броят им е нараснал с 34.9%. Докторантите от Гърция са 19.7% от всички чуждестранни докторанти, обучаващи се у нас, следвани от тези от Турция (19.4%) и бившата югославска република Македония (10.9%).

Разпределението по възраст показва, че най-голям е относителният дял на докторантите на възраст 30-39 години (38.4%), следвани от тези на 20-29 години (34.3%) и на възраст 40-49 години, които представляват 18.3% от всички докторанти.

През 2014 г. в частни университети и специализирани висши училища се обучават едва 2.3% от докторантите.

Новоприетите докторанти през 2014 г. са 2 284, от които 1 212, или 53.1%, са жени.

През 2014 г. образователна и научна степен "доктор" са придобили 1 363 души, от които 719, или 52.8%, са жени. При мъжете най-голям е относителният дял на дипломираните в област "Технически науки и технически професии" - 17.4% от общия брой на завършилите мъже, следван от "Здравеопазване" - 11.3%, и "Науки за обществото и човешкото поведение" - 10.2%. В структурата на дипломираните по области на образованието жени най-голям относителен дял заемат завършилите в "Здравеопазване" - 12.4%, следвани от завършилите в областите "Науки за обществото и човешкото поведение" - 11.5%, и "Подготовка на учители и науки за образованието" - 11.4%.

Дата: 28.04.2015

Източник: БГНЕС

Прочетено: 1804