Дата: 24.08.2015

Източник: БСК

Прочетено: 1344

В проекта на наредба, която ще регламентира прехвърлянето на осигурителни вноски от пенсионните фондове към НОИ, липсва цялостна и изчерпателна регламентация на реда, начина и сроковете за прехвърляне на средства от индивидуалните партиди на лицата между универсалните пенсионни фондове, Националната агенция за приходите, Сребърния фонд, НОИ и обратно. Новата наредба ще бъде приета без задължителната по закон оценка на въздействието. Това се казва в становище на Българската стопанска камара във връзка с проекта на постановление на Министерския съвет, с което ще бъде приета Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределение на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите” и обмен на информация.

Българската стопанска камара смята, че универсалния пенсионен фонд и пенсионно-осигурителните дружества ще поемат допълнителни разходи и загуби, поради неясния начин на осребряване на активите, сравнително дългият времеви лаг между оценката на размера на личния дял и реализираната продажна цена. Допълнителните транзакционни, лихвени разходи и загуби по партидата на осигуреното лице ще наложат на универсалния пенсионен фонд и пенсионно-осигурителните дружества да резервират съответни средства за покриване на потенциалните загуби вкл., на тези за сметка на осигурените лица. От своя страна държавното обществено осигуряване ще търпи бъдещи загуби, доколкото амортизираните (некапитализирани) средства от личните партиди при прехвърлянето им от Сребърния фонд, ще покриват незначителна част от задълженията по увеличения размер на алтернативни пожизнени пенсии от фонд „Пенсии“ и новия фонд „Пенсии на лицата по чл. 69“.

В становището на БСК се казва още, че възможността за упълномощаване от страна осигурените лица на техни представители, които вместо тях да заявяват избора за прехвърляне на средствата, както и облекчения ред на заявяване на избора спрямо досегашните процедури, създава възможност за упражняване на неправомерен натиск и за манипулиране на избора.

Пълното становище вижте тук: СТАНОВИЩЕ