Дата: 17.09.2015

Източник: EK

Прочетено: 950

Европейската комисия предложи на държавите от ЕС насоки за по-ефективно подпомагане на дългосрочно безработните да се върнат на работа. След подновяването на инициативата за младежка заетост през май, това е нова конкретна инициатива в контекста на по-широката икономическа и социална програма на Комисията на Юнкер, чиято цел е да засили създаването на работни места, икономическото възстановяване и социалната справедливост в Европа.

В Европа има над 12 милиона души, които са безработни от повече от година. Въпреки икономическото възстановяване и признаците за подобряване на пазара на труда в ЕС техният брой се е удвоил между 2007 г. и 2014 г. и е достигнал половината от общия брой на безработните. Планът за инвестиции за Европа има потенциал да създаде милиони нови работни места. Но дори когато се създават такива, за трайно безработните често е много трудно успешно да се върнат на пазара на труда. Ето защо в предложението за препоръка на Съвета, представено днес, се предвижда всички търсещи работа лица, които са били безработни в продължение на повече от 12 месеца, да получат индивидуална оценка и писмено споразумение, в което им се предлага конкретен и персонализиран план за връщане на работа преди достигане на 18 месеца безработица.

Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, заяви: „Дългосрочната безработица е един от най-сериозните проблеми, породени от икономическата криза, засягащ над 12 милиона души в Европа. Все по-голяма част от населението е изложено на риск от бедност и социално изключване. Трябва да действаме, за да върнем тези хора на работа. Не можем да приемем икономическо възстановяване, от което толкова голям брой европейци остават встрани. Убедена съм, че днешното предложение ще промени участта им с пълната подкрепа на държавите членки, социалните партньори и работодателите.“ 

В предложението се разглеждат услугите, които се предлагат на дългосрочно безработните, за да им се помогне да се върнат на пазара на труда, и се предлагат конкретни действия за подобряване на тези услуги. Предложението се основава на добрите практики в държавите от ЕС.

Изтъкват се три основни стъпки:

  • Насърчаване на регистрацията на дългосрочно безработните в служба по заетостта;
  • Осигуряване на задълбочена индивидуална оценка на всеки регистриран безработен за установяване на неговите нужди и потенциал след не повече от 18 месеца безработица;
  • Предлагане на споразумение за връщане на работа на всички регистрирани трайно безработни след не повече от 18 месеца безработица. 

Споразумението за връщане на работа трябва да съдържа персонализиран план за действие за постигане на целта. В зависимост от съществуващите услуги в съответната държава, то може да включва: наставничество, помощ при търсенето на работа, допълнително образование и обучение, както и подкрепа за жилищно настаняване, транспорт, грижи за деца, здравни грижи или рехабилитация. За да се гарантира последователност и непрекъснатост на подкрепата, тя трябва да се осигурява от един и същ орган. В споразумението трябва също ясно да са очертани правата и отговорностите както на безработните, така и на организациите, предоставящи подкрепа.

В предложението се призовава за активно участие на работодателите чрез партньорства с публичните органи, увеличаване на обхвата на услугите на тяхно разположение и предлагане на целеви финансови стимули.

Държавите членки могат да изпълнят тези препоръки с подкрепата на Европейския социален фонд.

Сега предложението на Комисията трябва да бъде изпратено на Съвета за обсъждане и приемане. Изпълнението на мерките, очертани в препоръката, ще започне веднага след като държавите членки постигнат съгласие.

Контекст

В момента дългосрочно безработните представляват 5% от активното население. Този дял варира значително между държавите от ЕС — от 1,5% в Австрия до 19,5% в Гърция.

Колкото по-дълго остават извън пазара на труда, толкова по-трудно е за безработните отново да си намерят работа. От 12 милиона дългосрочно безработни в ЕС над 60% са без работа вече две последователни години. Всяка година един на всеки пет безработни се отказва от търсенето на работа и става неактивен. Това води до сериозен риск от бедност и социално изключване за безработните и техните семейства.

Въпреки че дългосрочно безработните са половината от всички безработни, за тях са отредени едва 20% от активните програми на пазара на труда, а в много държави от ЕС те нямат достъп до персонализирани услуги. Работодателите често не участват достатъчно в програмите, предлагани на дългосрочно безработните. Само една трета от държавите членки координират действията на своите служби по заетостта и социални служби.

На равнище ЕС вече са в сила редица мерки:

  • правят се препоръки в рамките на европейския семестър — годишния процес на координация на икономическата политика;
  • До 10% от средствата от Европейския социален фонд може да се използват за подпомагане на дългосрочно безработните през периода 2014-2020 г.;
  • Европейската мрежа на публичните служби по заетостта съдейства за обмена на добри практики.

Препоръката ще допълни и засили тези дейности.