Дата: 15.08.2016

Източник: БГНЕС

Прочетено: 1083

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 69.4% и запазва стойността си както през второто тримесечие на 2015 година, съобщи БГНЕС.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 63.7%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2015 г. се увеличава с 1.3 процентни пункта.

Коефициентът на безработица е 8.0%, или с 1.9 процентни пункта по-нисък в сравнение със същия период на 2015 година.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1 428.2 хил., или 30.6% от населението в същата възрастова група. От тях 158.9 хил., или 11.1%, са обезкуражени лица. В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. броят на обезкуражените лица (15 - 64 навършени години) намалява с 6.8 хиляди.

През второто тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 3 033.4 хил., от които 1 608.3 хил. са мъже и 1 425.1 хил. са жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 49.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. се увеличава с 0.8 процентни пункта. При мъжете този дял е 54.6%, а при жените - 44.8%.

През второто тримесечие на 2016 г. 63.2% от заетите лица работят в сектора на услугите, като броят им достига 1 916.3 хиляди. В индустрията са заети 893.7 хил. души, (29.5% от всички заети лица), а в селското, горското и рибното стопанство - 223.4 хиляди (7.4%).

От всички заети 3.6% (109.4 хил.) са работодатели, 7.7% (234.5 хил.) - самостоятелно заети (без наети лица), 88.0% (2 669.7 хил.) - наети лица, и 0.7% (19.7 хил.) - неплатени семейни работници. От наетите лица 1 991.8 хил. (74.6%) работят в частния сектор, а 677.9 хил. (25.4%) - в обществения. В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. броят на наетите в частния сектор се увеличава с 2.4%, а този на наетите в обществения сектор намалява с 3.4%.

От всички наети лица 119.2 хил., или 4.5%, са с временна работа.

През второто тримесечие на 2016 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 972.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 63.7% (66.7% за мъжете и 60.7% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 39.7% (44.6% за мъжете и 34.6% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 68.0%, съответно 71.3% за мъжете и 64.6% за жените. Спрямо второто тримесечие на 2015 г. този коефициент се увеличава с 1.4 процентни пункта, като увеличението при мъжете е с 1.5 процентни пункта, а при жените - с 1.2 процентни пункта.

Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 539.7 хил., или 54.8% от населението в същата възрастова група (58.8% от мъжете и 51.2% от жените). В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 - 64 години се увеличава с 3.2 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е съответно с 3.5 и 2.9 процентни пункта.

През второто тримесечие на 2016 г. безработните лица са 265.6 хил., а коефициентът на безработица - 8.0%. В сравнение с второто тримесечие на 2015 г. броят на безработните лица намалява с 65.3 хил., а коефициентът на безработица - с 1.9 процентни пункта.

През същия период безработицата намалява и при мъжете, и при жените, като коефициентът на безработица достига 8.8% за мъжете и 7.2% за жените. От общия брой на безработните лица през второто тримесечие на 2016 г. 155.7 хил. (58.6%) са мъже и 109.9 хил. (41.4%) - жени.

От всички безработни 12.9% са с висше образование, 48.9% - със средно, и 38.2% - с основно и по-ниско образование.

През второто тримесечие на 2016 г. продължително безработни (от една или повече години) са 161.1 хил., или 60.6% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 4.9%, като в сравнение със съответното тримесечие на 2015 г. намалява с 1.3 процентни пункта. По пол коефициентът на продължителна безработица е 5.3% за мъжете и 4.4% за жените.

От общия брой на безработните лица 37.9 хил., или 14.3%, търсят първа работа.