Дата: 02.11.2016

Източник: БСК

Прочетено: 2979

В интервю за Нова телевизия тази сутрин (2 ноември 2016 г.) министърът на финансите Владислав Горанов коментира по, меко казано, странен начин част от аргументите на БСК по предложения проект на Закон за бюджета на Република България за 2017 г.

Според финансовия министър, „голяма част от експертите, които цитирате, вероятно си спомнят само бюджетите на Тодор Живков“.

В отговор на министър Горанов отбелязваме приликите между бюджетите на Тодор Живков и този за 2017 г.:

  • Отсъствие на финансова децентрализация;
  • Управление на консолидирана фискална програма, произтичаща от Валутния борд, която включва държавния бюджет, бюджетите на НОИ и НЗОК, средствата от ЕС и фискалния резерв;
  • Аналогична основна структура по първостепенни разпоредители и разходи;
  • Формално бюджетно планиране на ниво първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджета, вкл. по отношение на цели, очаквани резултати и индикатори за ефективност и ефикасност (т.нар. програмни бюджети все още не са публикувани за обществено обсъждане);
  • Липса на обвръзка с изпълнението на приетите с предходните бюджети цели, резултати, индикатори и разходи, както и с Програмната декларация на парламентарното мнозинство и Управленската програма на правителството. 

Във връзка с цитираните от позицията на БСК данни за разходите за разкриване на престъпления, беше заявено: „Струва ми се малко нереалистична тази статистика от гледна точка на това, че ако сравним бюджета на МВР между 2010 и 2016 г., да, има нарастване, но то не е в тези пъти, за които в случая се говори“.

Следва да се прави разлика между „общо увеличение на бюджета“ и „ефикасност  и ефективност на разходване на бюджетните средства“. В случая, БСК представя изчисления за ефикасността и ефективността, а именно:

  • през 2010 г. за едно разкрито престъпление бюджетът е разходвал 2350 лв., а през 2015 г. – 4200 лв., т.е. два пъти;
  • за разкриването на един лев щети от икономически престъпления през 2010 г. разходите са били 3 лв., а през 2015 г. – 29 лв.

За изчисленията са ползвани данни от официалната полицейска статистика на МВР и докладите за изпълнение на бюджета на МВР.

 

 

мярка    

2010 г.    

2011 г.    

2012 г.    

2013 г.    

2014 г.    

2015 г.    

Разходи за полиция, вътрешен ред и сигурност

(млн. лв.)

1 532

1 242

1 191

1 423

1 595

1 832

Разкрити престъпления

(бр.)

65 130

51 215

46 829

45 566

42 839

43 589

Разкрити икономически престъпления

(бр.)

11 772

9 188

7 453

6 942

6 333

5 756

Нанесени щети от разкритите иконом. прест.

(млн. лв.)

504

152

238

116

149

63

Бюджетни разходи за 1 лв. разкрити щети
от икономически престъпления

(лв.)

3,04

8,15

5,00

12,27

10,73

29,09

Бюджетни разходи за разкриване на 1 престъпление

(лв.)

2 352

2 425

2 543

3 123

3 723

4 203