06.11.2016

Учредители са Областна администрация Русе, РУ „Ангел Кънчев”, Русенска стопанска камара, Бизнес център за малки и средни предприятия Русе, Регионален академичен център

На 5 ноември 2016 г. в Областна администрация се учреди сдружение „Бизнес и иновационен клъстер Русе+”. Сдружението се самоопределя като Клъстер, който има нестопанска цел и ще извършва общественополезна дейност по смисъла на чл.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Идеята за създаване на подобна структура се оформи след редица работни срещи, форуми и кръгли маси, на които представители на държавната и местна власт, бизнеса, браншови организации и неправителствения сектор обсъждаха възможности за подобряване на бизнес средата, насърчаване на иновационното мислене и действие и привличане на наши и чужди инвеститори. Това съобщава Областна администрация. Беше констатирано, че има сериозна необходимост от обединяване усилията на всички за изграждане на устойчиви партньорства по темата. Чрез специфичните възможности и обединените усилия на всички участници Клъстерът ще решава важни въпроси, каквито са качеството на професионалното образование и връзката му с реалните потребности на бизнеса, тежестта на регулаторната нормативна уредба, параметрите на административни услуги и др.

Сред учредителите на Сдружението са Областна администрация Русе, РУ „Ангел Кънчев”, Русенска стопанска камара, Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия Русе, Регионален академичен център Русе, физически лица и други.

Предстои регистрация на Клъстера в съда, разработване на дългосрочна и краткосрочна програма за работа и разширяване на обхвата му чрез приемане на нови членове.

Дата: 06.11.2016

Източник: БСК

Прочетено: 2060