Дата: 18.05.2017

Източник: БСК

Прочетено: 1221

На редовното си заседание, проведено на 18 май 2017 г., Управителният съвет (УС) на Българската стопанска камара (БСК) одобри промени в правилата за прием на членове на БСК. Чрез промените се улеснява процедурата, като се намалява броят на изискуемите от кандидатите за членство документи. Занапред желаещите да се присъединят към семейството на БСК ще попълват единствено заявление за членство. Правилата ще влязат в сила от 1 юни 2017 г.

Членовете на УС изслушаха и обсъдиха доклад за резултатите от участието на БСК в органите за социално партньорство на национално и европейско ниво. Бяха обсъдени и предложения за подобряване на работата с регионалните структури на БСК, както и с Националния съвет на председателите.

За членове на БСК бяха приети:

  1. «Бяла вода – Долна баня» ЕООД – представлявано от Димитър Герасимов – управител, ЕИК 131387731. Компанията е най-новото дружество в България, бутилиращо минерална вода. Бутилираната вода е слабоминерализирана, с ниско PH и с минимално съдържание на сребро, което я прави уникална за българския пазар. Засега продукцията на фирмата е основно за износ.
  2. «НЕТ 1» ЕООД представлявано от Петър Ризов Петров – управител, ЕИК 175335782. Дружеството е водещ комуникационен оператор на територията на гр. София. Компанията има повече от 10 години опит в предоставянето на интернет и телевизия за домашни потребители, както и в разработването на интегрирани телекомрешения за бизнес клиенти. От 2011 г. НЕТ1 е лицензиран оператор за предоставяне на фиксирани гласови телефонни услуги.
  3. «ТАЙРОС» ЕООД – представлявано от Даниела Димитрова Дарлева – управител, ЕИК 203146197. Дружеството работи в сферата на консултантската и експертна дейност, агентство и търговско представителство, посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица.
  4. «БЪТЪНС АДВЪРТАЙЗИНГ» ЕООД – представлявано от Йоан Светлозаров Копчев – управител, ЕИК 203422681. Дружеството извършва дейности в областта на рекламата, вкл. дизайн, лазерно и механично изрязване на детайли, тримерни визуализации и презентации, макетиране, изпълнение на интериор и моделиране.
  5. «СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ» ООД – представлявано от Ангел Енчев Ангелов и Стефан Христов Стефанов – управител, ЕИК 119107647. Дружеството работи в областта на строителството на сгради и съоръжения. Специализирано е в промишлено, енергийно, индустриално, жилищно-комунално строителство, ВиК мрежи, пречиствателни и помпени станции, и др.
  6. «А и А инженеринг» ЕООД – представлявано от Ангел Ангелов – управител, ЕИК 175155688. Дружеството е инженерингова компания за проектиране и изграждане на системи за газификация, отопление и вентилация, и термо-помпени системи.
  7. «Енергия-Марваков» ЕООД – представлявано от Георги Руменов Марваков – управител, ЕИК 200766894. Дружеството е специализирано в производството на ел.агрегати, дизелгенератори, мотогенератори и бензинови агрегати, предназначени за аварийно захранване.

Членовете на УС на БСК почетоха с минута мълчание паметта на дългогодишния член на УС на БСК и председател на Българската минно-геоложка камара проф. д-р Лъчезар Цоцорков.