Дата: 09.03.2018

Източник: БСК

Прочетено: 1978

БСК започва изпълнение на проект „Обучение за заетост“, включен в Националния план за действие по заетостта 2018 г. 

Липсата на заетост е една от основните причини за бедност и социално изключване сред безработните и икономически неактивни лица. Най-рискови на пазара на труда са следните групи лица: икономически неактивните, младежите, продължително безработните, лицата на социално подпомагане, безработните с основно и по-ниско образование и без професионална квалификация или недостиг на ключови компетентности, хората с трайни увреждания, възрастните работници и други.

Обща цел на проекта „Обучение за заетост“ е повишаване на квалификацията и уменията на безработните лица и в частност на продължително безработните, което да им даде възможност за постигане на по-ефективна заетост и по-висока производителност на труда. В проекта ще бъдат включени 1038 безработни лица от цялата страна.

Министерството на труда и социалната политика финансира изпълнението на проекта чрез средствата за активна политика, осигурявани от Държавния бюджет и планирани за реализация на проекта, съгласно НПДЗ 2018 г. 

Дейностите по проекта са съобразени с изискванията на пазара на труда и прилаганата в страната политика по заетостта за постигането на целите, заложени в насоките на Европейската стратегия по заетостта – пълна заетост, качество и продуктивност на работата, кохезия и пазар на труда, осигуряващ висока степен на включване. Проектът ще допринесе за увеличаване на заетостта и намаляване на безработицата в страната и за изпълнението на целите на Стратегия Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.