10.04.2019

В навечерието на Европейския съвет (член 50) днес Европейската комисия отчете интензивната подготовка на Европейския съюз за Брексит без споразумение и излезе с практически насоки за държавите членки в 5 области —

място на пребиваване на гражданите и социалноосигурителни права, защита на данните, лекарства и медицински изделия, полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси и рибарство. Целта на представените днес насоки е да се гарантира гладкото изпълнение на практика на извънредните мерки на европейско и национално равнище, в случай че Обединеното кралство напусне Съюза без споразумение на 12 април или на по-късна дата, ­както и да се поддържа координиран подход през целия този период. Оттеглянето без споразумение ще причини смущения и не е желателно, но ЕС е напълно готов за него.

На 3 април 2019 г. председателят Юнкер подчерта пред Европейския парламент, че в случай на Брексит без споразумение, от Обединеното кралство ще се очаква да даде отговор на три основни въпроса като предпоставка за започването на дискусии с ЕС за техните бъдещи отношения. Това са: (1) защитата и зачитането на правата на гражданите, които са използвали правото си на свободно движение преди Брексит, (2) спазването на финансовите задължения, поети от Обединеното кралство като държава членка, и (3) спазването на буквата и духа на Споразумението от Разпети петък и на мира на остров Ирландия, както и целостта на вътрешния пазар.

Насоки в 5 области

1. Място на пребиваване на гражданите и социалноосигурителни права

Европейската комисия редовно напомня, че защитата на правата на гражданите на Обединеното кралство, живеещи в ЕС, при сценарий без споразумение е приоритет и че държавите членки следва да приемат щедър подход по отношение на техните права. От Обединеното кралство се очаква да приеме реципрочен подход. Държавите от ЕС-27 подготвиха национални извънредни мерки, за да осигурят непрекъснатост на законното пребиваване на гражданите на Обединеното кралство, установени в ЕС-27, в периода непосредствено след Брексит при сценарий без споразумение. В днешните насоки се прави преглед на извънредните мерки на ЕС, и по-специално на Регламента за определяне на извънредни мерки в областта на координацията на системите за социална сигурност. Комисията предложи държавите членки да приемат едностранен координиран подход, за да се справят с някои от проблемите, които не са обхванати от регламента и в допълнение към подхода посочи области, в които отделните държави членки могат да предоставят допълнителна закрила чрез свои собствени национални едностранни мерки.

2. Полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси

При сценарий без споразумение нормативната уредба на ЕС по отношение на полицейското и съдебното сътрудничество ще престане да се прилага за Обединеното кралство. Поради това сътрудничеството с Обединеното кралство ще трябва да се основава на алтернативни правни рамки и механизми за сътрудничество, базирани върху международното и националното право. В днешните насоки са изброени съответните алтернативни инструменти, на които ЕС и държавите членки могат да разчитат, за да гарантират непрекъснатост на правоприлагането и съдебното сътрудничество и съответно високо равнище на сигурност за гражданите. Дават се и указания на държавите членки относно изключването на Обединеното кралство от различни бази данни, мрежи и информационни системи на ЕС.

3. Лекарства и медицински изделия

Медицинският сектор е приоритет в работата на Комисията по подготовка на Брексит от самото начало, като първите насоки бяха публикувани още през юли 2017 г. Благодарение на мерките за готовност по-голямата част от лекарствените продукти, засегнати от оттеглянето на Обединеното кралство, би трябвало да отговарят на законодателството на ЕС на датата на оттеглянето. Възможно е обаче, въпреки всички усилия, някои лекарствени продукти и медицински изделия да не отговарят на изискванията навреме. Ето защо има риск от недостиг, ако икономическите оператори не предприемат бързи действия за коригиране на ситуацията. В днешните насоки се посочва как Комисията ще работи с Европейската агенция по лекарствата (EMA) и националните регулаторни органи в тази област, за да следи ситуацията отблизо и да разрешава евентуални проблеми. Изброени са и възможностите за използване на изключения и дерогации от съществуващите правила, за да се намали рискът от недостиг на лекарствени продукти и медицински изделия от критично значение в случай на Брексит без споразумение.

4. Защита на данните

Както се посочва в съобщението на Комисията за готовността от 13 ноември, Комисията смята, че съществуващите инструменти в рамките на Общия регламент относно защитата на данните за обмен на данни с трети държави са достатъчни, за да се отговори на непосредствените нужди на предаването на данни към Обединеното кралство при сценарий без споразумение. В днешните насоки се предоставят подробности за тези инструменти, за ясно определените условия за използване на дерогации, както и за практическите стъпки, които предприятията и органите от ЕС ще трябва да предприемат, за да гарантират спазване на правилата на ЕС за защита на данните.

5. Рибарство

ЕС прие две извънредни мерки в областта на рибарството, за да предвиди всички възможности при Брексит без споразумение. От една страна ЕС е създал подходяща правна рамка, за да позволи на плавателните съдове на Обединеното кралство реципрочен достъп до водите на ЕС през 2019 г., ако Обединеното кралство предостави същия достъп до своите води на плавателните съдове от ЕС. От друга страна ЕС е адаптирал критериите за допустимост на Европейския фонд за морско дело и рибарство, за да гарантира, че рибарите, които трябва да прекратят дейността си — в случай че Обединеното кралство не предостави непрекъснат достъп до своите води — могат да получат обезщетение. В такъв случай би било от съществено значение държавите членки да възприемат координиран подход, за да се гарантират условия на равнопоставеност между рибарите от ЕС в различни държави членки и да се осигури опазване на морските ресурси. В днешните насоки се предоставя подробна информация за един такъв координиран подход. Комисията работи с най-засегнатите държави членки по рамка за мониторинг на промените в риболовните дейности във водите на ЕС, за да се избегне нарушаване на конкуренцията.

Сценарий без споразумение

При сценарий на излизане от ЕС без споразумение Обединеното кралство ще се превърне в трета държава без наличието на преходни договорености. Цялото първично и вторично законодателство на ЕС ще спре да се прилага по отношение на Обединеното кралство от този момент нататък. Няма да има преходен период, както е предвидено в Споразумението за оттегляне. Това очевидно ще доведе до съществени проблеми за гражданите и предприятията.

При такъв сценарий отношенията на Обединеното кралство с ЕС ще се уреждат от международното публично право, включително правилата на Световната търговска организация. ЕС ще трябва незабавно да приложи правилата и тарифите си по границите си с Обединеното кралство. Това включва проверки и контрол за митническите, санитарните и фитосанитарните стандарти, както и проверка на съответствието с нормите на ЕС. Въпреки значителните подготвителни мерки, предприети от митническите органи на държавите членки, този контрол може да доведе до значително забавяне по границите. Също така субектите от Обединеното кралство ще престанат да отговарят на условията за получаване на безвъзмездни средства от ЕС и за участие в процедури за възлагане на поръчки на ЕС при настоящите условия.

Гражданите на Обединеното кралство вече няма да бъдат граждани на Европейския съюз. Те ще подлежат на допълнителни проверки, когато пресичат границите, за да влязат в Европейския съюз. Както вече бе споменато, държавите членки предприеха значителни подготвителни мерки на пристанищата и летищата, за да гарантират, че тези проверки ще се извършват възможно най-ефективно. При все това обаче проверките могат да причинят забавяне. 

Работа на ЕС за готовност и извънредни мерки при сценарий без споразумение

От декември 2017 г. Европейската комисия се подготвя за сценарий на излизане без споразумение. Към днешна дата Комисията е представила 19 законодателни предложения, от които 18 са били приети или одобрени от Европейския парламент и Съвета (вж. Приложение 1). Само едно предложение за бюджета на ЕС за 2019 г. още предстои да бъде финализирано от съзаконодателите. То ще се прилага със задна дата, считано от датата на оттегляне, след като бъде финализирано. Европейската комисия също така публикува 92 известия за готовност с подробни указания за различните сектори, засегнати от Брексит.

Както е посочено в съобщенията на Комисията относно готовността за Брексит, предвидените извънредни мерки на ЕС няма — и не могат — да смекчат цялостното въздействие на сценарий без споразумение, не компенсират по никакъв начин липсата на готовност и не възпроизвеждат пълните предимства на членството в ЕС, нито благоприятните условия, предоставяни по време на преходен период, както е предвидено в Споразумението за оттегляне. Тези предложения имат временен характер и ограничен обхват и ще бъдат приети едностранно от ЕС. Те не представляват миниспоразумения и не са договорени с Обединеното кралство. 

Комисията също така проведе подробни технически дискусии с държавите от ЕС-27 както по общи въпроси, свързани с работата за готовност и извънредни мерки, така и по специфични въпроси, свързани с готовността в секторен, правен и административен аспект. Комисията извърши обиколка на столиците на 27-те държави — членки на ЕС. Целта на тези посещения беше да се дадат нужните разяснения относно предприетите от нея действия за готовност и извънредни мерки, както и да се обсъдят националните действия за готовност и планове за извънредни действия. От посещенията стана ясно, че държавите членки са много добре подготвени за всички сценарии.

Държавите членки се подготвят интензивно и на национално равнище. Вижте преглед на правата на пребиваване в държавите от ЕС-27, както и преки връзки към националните уебсайтове, посветени на готовността.

Финансова подкрепа

Въпреки че последиците от сценарий без споразумение ще се усетят в целия Европейски съюз, ясно е, че за някои региони и икономически отрасли ще има по-преки последици. Комисията проучи как текущите фондове и програми на ЕС могат да бъдат мобилизирани в случай на липса на споразумение и ако Обединеното кралство не плати предвиденото по силата на Регламента за извънредни мерки в областта на бюджета на ЕС. Чрез препрограмиране на определени структурни фондове, задействане на мерки срещу смущенията на селскостопанските пазари и използване на специални инструменти, като например Програмата за конкурентоспособност на малките и средните предприятия (COSME), Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), Фонд „Солидарност“ на ЕС и Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), може да се осигури допълнително целево финансиране.

В някои области може да бъде предоставена и техническа и финансова помощ от ЕС, например за обучение на митнически служители по програма „Митници 2020“. С други програми могат да бъдат подпомогнати подобни проекти за обучение в областта на санитарния и фитосанитарния контрол. Що се отнася до селското стопанство, в законодателството на ЕС са предвидени различни инструменти за справяне с най-непосредствените последици от оттеглянето на Обединеното кралство, и по-специално при оттегляне без споразумение.

За по-непосредствена подкрепа за засегнатите заинтересовани страни, например малки и средни предприятия, голяма част от чиято дейност зависи от Обединеното кралство, правилата на ЕС за държавната помощ предлагат гъвкави решения за национални мерки за подпомагане.

За повече информация: Какво да правя в случай на Брексит без споразумение?

За да научат повече за начините, по които могат да се подготвят за сценарий без споразумение, гражданите на ЕС могат да се свържат с Europe Direct по всякакви въпроси и на всеки един от официалните езици на Съюза, като позвънят безплатно на номер 00 800 6 7 8 9 10 11 от всяка точка в ЕС. 

Други полезни връзки:

Граждани на ЕС

Предприятия в ЕС

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Извънредни мерки при сценарий без споразумение 

 • Програма PEACE: продължаване на изпълнението на програмата PEACE на остров Ирландия до края на 2020 г. Що се отнася до периода след 2020 г., Комисията вече предложи, в рамките на предложенията си за следващата многогодишна финансова рамка, да продължи и засили трансграничната подкрепа за мир и помирение в граничните райони на Ирландия и Северна Ирландия.
 • Бюджет на ЕС (в процес на окончателно приемане): при сценарий без споразумение ЕС ще бъде в състояние да изпълни ангажиментите си и да продължи да извършва плащания през 2019 г. към бенефициери от Обединеното кралство за подписаните договори и взетите решения преди оттеглянето, при условие че Обединеното кралство изпълни задълженията си по линия на бюджета за 2019 г. и приеме необходимите одитни проверки и контрол.
 • Права за риболов и обезщетения: тези мерки предвиждат отпускането на обезщетения по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство за рибарите и операторите от държавите — членки на ЕС, които временно преустановят риболовните си дейности. Те гарантират също, че ЕС е в състояние да предостави на корабите на Обединеното кралство достъп до водите на ЕС до края на 2019 г., при условие че корабите на ЕС също получат реципрочен достъп до водите на Обединеното кралство.
 • Финансови услуги: временни, ограничени мерки, имащи за цел да се гарантира, че няма да има непосредствени смущения по отношение на централния клиринг на деривати, услугите на централни депозитари за операторите от ЕС, които понастоящем използват оператори от Обединеното кралство, и да се улесни новацията за фиксиран период от 12 месеца на определени договори за извънборсови деривати, при която договорите се прехвърлят от Обединеното кралство на контрагенти в ЕС-27.
 • Въздушна свързаност и въздушна безопасност: благодарение на тези две мерки ще се осигурят основни въздушни връзки, за да се избегне пълното спиране на въздушния трафик между ЕС и Обединеното кралство в случай на сценарий на излизане без споразумение. 
 • Пътна свързаност: осигурява възможност за продължаване на безопасните пътни връзки между ЕС и Обединеното кралство за ограничен период от време, при условие че Обединеното кралство осигури реципрочно третиране на предприятията и операторите от ЕС.
 • Железопътна свързаност: осигурява валидността на разрешителните за безопасност за определени части от железопътната инфраструктура за строго ограничен период от три месеца, за да се даде възможност за намирането на дългосрочни решения в съответствие с правото на ЕС. Това касае по-специално тунела под Ламанша и ще е обвързано със запазването от страна на Обединеното кралство на стандарти за безопасност, идентични с изискванията на ЕС.
 • Инспекции на кораби: имат за цел да се гарантират правна сигурност и непрекъснатост на дейностите в областта на корабоплаването.
 • Трасе на Северноморско-Средиземноморския коридор на основната мрежа: в основната мрежа се добавят нови морски връзки между Ирландия, Франция, Белгия и Нидерландия и се въвежда нов приоритет за финансиране в Механизма за свързване на Европа (МСЕ): адаптиране на транспортната инфраструктура за целите на сигурността и проверките по външните граници.
 • Политика за климата: с тази мярка се гарантира, че сценарият без споразумение няма да наруши безпрепятственото функциониране и екологосъобразността на схемата за търговия с емисии.
 • Визова реципрочност: безвизов режим на пътуване до ЕС за гражданите на Обединеното кралство, ако Обединеното кралство също предостави реципрочен и недискриминационен безвизов режим на пътуване за всички граждани на ЕС.
 • Социалноосигурителни права: гарантирани са правата (като например периодите на осигуряване, на (самостоятелна) заетост или на пребиваване в Обединеното кралство преди оттеглянето) на лицата, които са упражнили правото си на свободно движение преди оттеглянето на Обединеното кралство. 
 • Програма „Еразъм+“: студентите и обучаващите се в чужбина лица, които участват в „Еразъм+“ към момента на оттеглянето на Обединеното кралство, могат да завършат обучението си и да продължат да получават съответното финансиране или безвъзмездни средства.

Дата: 10.04.2019

Източник: Европейска комисия

Прочетено: 5682