19.06.2019

На 19 юни 2019 г. се проведе редовно заседание на Управителния съвет (УС) на Българската стопанска камара (БСК). Съветът прие плана си за работа през второто полугодие на 2019 г.

Членовете на УС бяха запознати с резултатите от проведените срещи с изпълнителната власт и КЕВР относно цените на ел. енергията на свободния пазар.

УС на БСК утвърди позиция относно проблемите, необходимите политики и дългосрочни мерки за ограничаване на недостига на работна сила.

Бяха утвърдени и 12 приоритетни външни пазари, за които БСК ще подпомага своите членове - Великобритания, Швейцария, САЩ, Турция, Албания, Канада, ОАЕ, Индия, Ливан, Хонг Конг, Израел и Китай (Резерви: Норвегия, Босна и Херцеговина, Япония, Иран).

За членове на БСК бяха приети четири сдружения с нестопанска цел и 11 компании, с общо над 27 000 заети лица, в т.ч.:

 1. НАЦИОНАЛНА КАМАРА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В СТРОИТЕЛСТВОТО (НКПБС), предмет на дейност защита интересите на своите членове, развитието на отношенията в сферата на пожарната безопасност в строителството, свързани с пасивната и активна защита, техниката и проектирането, насърчаването на добрите практики в областта на пожарната безопасност в строителството чрез утвърждаване на равнопоставеността на стопанските субекти и лоялната конкуренция. Сред основните цели на Камарата са представителство и защита интересите на своите членове пред държавни, обществени и международни органи и организации, обединяване и осигуряване единодействие в работата на членовете в реализиране на дейността им при осигуряването на пожарна безопасност в строителството чрез повишаване качеството на предлаганите услуги и дейности в областта с цел ефективна защита живота, здравето и имуществото на гражданите и юридическите лица.
 2. БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (БАИТ) - най-голямата представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България. Създадена през 1995 г., към момента в нея пряко членуват 101 компании. Асоциацията обхваща фирми от всички сектори на информационните и комуникационните технологии - хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на Интернет услуги и др. Една голяма част от тях предлагат собствени решения, продукти и услуги и успешно работят на чуждестранните пазари. В асоциацията членуват и представителствата на повечето водещи световни производители в България. БАИТ е учредител на престижната годишна награда за значим принос в развитието на информационните и комуникационните технологии, която се връчва тържествено при откриване на изложението.
 3. СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН БОРД ПО ТУРИЗЪМ“ (НБТ). Сдружението представлява обединения интерес на туристически сдружения (браншови, регионални и продуктови организации), общини, крупни инвеститори в областта на туристическата индустрия и свързаните с нея отрасли в икономиката. НБТ е конструктивен партньор и взаимодейства с всички държавни институции, които имат отношение към формите на национална туристическа политика, стратегия и съответната законова регламентация за развитието на туристическата индустрия в България. Сред учредителите на НБТ са сериозни компании, солидни инвеститори, международни туроператори и значими участници в икономическия живот на България.
 4. СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ГРУМИНГ АСОЦИАЦИЯ“ Сдружението има за цел да обединява и защитава интересите на своите членове, да популяризира дейността си и резултатите от нея, да защитава правата и интересите на грумърите (зоофризьорите) в България, да осъществява и развива връзки и сътрудничество със сродни браншови организации. В края на 2018 г. Асоциацията, подкрепена от своите членове, е предприела активни действия за разкриване на процедура за актуализиране на списъка на професии за професионално образувание и обучение чрез включване на нова специалност „Зоофризьор“ и на действия по разкриване на процедура за включване на нови длъжности в Националния класификатор на професиите и длъжностите, а именно на зоофризьор на кучета, зоофризьор на котки, зоофризьор на дългокосмести животни и на понита. Тези производства се оказват необходими с оглед липсата дори и на минимална регулация на тази дейност, което води до установяване на лоши практики, нелоялни отношения, увреждане престижа на професията, възпиране развитието на нова, непозната за България пазарна ниша.
 5. Мес Supply KFT – Унгария. Дружеството е с повече от 25 години опит в производството на механични компоненти и инструменти в Източна и Южна Европа. Дружеството е с добре поддържана мрежа от производители и предоставя много видове механични компоненти и възли. Дружеството притежава склад и логистичен център в Будапеща (Унгария).
 6. „ЮНИКОМС КОМПЮТРИ“ ЕООД, с предмет на дейност продажба, поддръжка и сервиз на компютърна и офис техника. Компанията е с над 20 години опит в сферата на информационните технологии. Основните ѝ дейности са търговия с ИТ продукти, комплексни решения за фирми, ИТ сервиз. Предлага пълен спектър ИТ продукти, хардуер, софтуер и поддръжка. „Юникомс“ е Apple Authorised Reseller и предлага пълната гама продукти на Apple, както и огромен асортимент от аксесоари за тях. Съвместявайки онлайн и офлайн предлагането на продукти, в комбинация със сервиз, компанията предоставя повече възможности и сигурност на клиентите си.
 7. „КЕПИТАЛ СПОРТ“ ЕООД, с предмет на дейност „Други дейности в областта на информационните технологии“. Дружеството има изградена собствена марка Varrio Sport, която е интернет-търговска платформа. В търговската си дейност предлага продукти и услуги за почти всички видове външни спортове, пътуване, хоби, активни и здравословни забавления сред природа и приятели. Мисията на дружеството е да изгражда и популяризира култура на активен и модерен живот с движение, да изгражда качествена среда около себе си, в която това да се случва.
 8. „АРДЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ ЕООД, с предмет на дейност „Търговия на едро с компютри, периферни устройства за тях и програмни продукти“. Фирмата стартира през 1996 г. във Варна и се развива като лидер в сферата на информационните технологии с верига магазини и сервизи. От 1999 г. функционира онлайн магазин Ardes.bg и месечно регистрира средно около 300 000 посещения, като близо 50% от тях са уникални за сайта. Дружеството притежава 4 магазина със сервизи в градовете София, Варна, Велико Търново и Перник. От фирмата залагат на атрактивни предложения, лично отношение и обгрижване на клиента по време на вземане на решение за покупка, самата покупка, гаранционно и следгаранционното му обслужване. В резултат на това Ardes.bg е предпочитан избор на SMB и частни клиенти, които ценят времето, качеството и личното отношение.
 9. „АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО САВОВ“, с предмет на дейност правно обслужване на физически и юридически лица в страната и чужбина; правни съвети и консултации; правни анализи и становища; процесуално представителство пред съдилищата, особени юрисдикции и арбитраж; представителство на физически и юридически лица пред административните органи, както и всяка дейност, свързана с упражняване на адвокатската професия. Екипът на дружеството е изграден от юристи с богат опит, придобит в международни правни кантори в България и чужбина, консултирал значителен брой сделки, включително големи инвестиции, придобивания, продажби, реорганизации и съвместни предприятия. Предлаганите услуги и съвети са на български, английски, немски и френски език с основна цел да отговори на нуждите и изискванията на клиентите във всички аспекти на техния бизнес.
 10. „АВАЛ ИН“ АД, с предмет на дейност: а) инвестиционни услуги и дейности: приемане и предаване на нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки с финансови инструменти; изпълнение на нареждания за сметка на клиенти; управление на портфейл; предоставяне на инвестиционни консултации на клиент; предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка; б) допълнителни услуги – съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения; предоставяне на заеми за извършване на сделки с един или повече финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба; консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия; предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги; инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти.
 11. „БАЛКАН ТЕХНИКЪЛ СЪРВИСИС“ ЕООД, с предмет на дейност „Услуги в областта на информационните технологии“. Компанията е основана през 2008 г. и е официален партньор на Oracle NetSuite от 2009 г. насам и е от първите, които започват да работят на българския пазар - първото внедряване на NetSuite в България, изпълнителен партньор за Източна Европа. През 2016 г. компанията се присъединява към NetSuite's SuiteCloud Developer Network (SDN) и към настоящия момент са единственият официален партньор на SDN за България и Румъния SuiteApps. Екипът на компанията се състои от специалисти по внедряване на NetSuite продукти, включително ERP, CRM, Електронна търговия, други. Осъществява услуги за клиентите си в анализирането и актуализирането на бизнес процесите до най-добрите индустриални практики, автоматизиране бизнес процесите, увеличаване производителността. NetSuite има повече от 90 награди от индустриални групи за своите продукти, иновации, лидерство и корпоративна култура.
 12. „ЕКСПЕРТ-М“ ООД, с основна дейност разработка и внедряване на интегрирани софтуерни приложения. Главни сектори и направления, в които дружеството има успешно внедрени софтуерни решения, са: Производство и търговия с вина и спиртни напитки, Производство на хляб и хлебни продукти, Сладкарска промишленост, Онлайн търговия на дребно и едро чрез използването на интернет магазин MAGENTO, управление на складове LAGOS и ERP EXPERT M, като едно цялостно решение, Счетоводни къщи и Търговски дружества. Чрез основното софтуерно решение на компания – ERP EXPERT M, обхващат целия процес на маркетинг, управление и контрол на организацията, независимо от големината на фирмата и бранша в който се намира, като по този начин се осигурява необходимата информация за своевременна и компетентна реакция на управленския състав. Особено силна страна на продукта са възможностите за следене на производството и получаването на себестойност на единица изделие във всеки един момент от технологичния процес и при необходимост - вземане на оптимално управленско решение за нейното коригиране. Разработените от екипа на компанията интегрирани софтуерни решения са внедрени и работят успешно в над 200 фирми с различна дейност и структура.
 13. „ИНТЕРНЕТ КОРПОРЕЙТЕД НЕТУЪРКС“ ЕООД, създадено през 2004 г., като основна дейност на компанията е предоставянето на хостинг услуги, домейн имена, ко-локация и наем на телекомуникационно оборудване, облачни и уеб решения, както и съпътстващото предоставяне на административна поддръжка. Компанията предлага най-богата гама от услуги и индивидуални решения за всеки един клиент според неговите изисквания и желания за уеб сайт. В портфолиото са включени цялата гама Споделен хостинг (Linux, Windows, Java, Mail, DNS), Виртуални частни сървъри (VPS), Наети сървъри, Виртуални частни облаци, Виртуален Дата център, Колокация за собствено комуникационно оборудване, наемане на Rack шкафове и трасета. От компанията се стремят клиентите да получават максимална сигурност на данните. За тази цел са изградии допълнителен бекъп за всеки един акаунт на клиента. Компанията обслужва над 35 000 клиенти.
 14. „ФАИЪР“ ООД, основано през 2008 г., с основна дейност металообработване и изработка на метални конструкции. Партньори на „ФАИЪР“ ООД са водещи фирми от България, Германия, Холандия, Франция, Австрия и други Европейски страни. През годините фирмата се специализира и в производството на части и ремонт на минно-кариерна техника, монтаж и демонтаж на едрогабаритни съоръжения. Производствената база се намира в Индустриален парк „Оптикоелектрон“, гр. Панагюрище, разположена на площ от 4000 кв. м, разполага със сервиз и мобилно оборудване, с което се стреми да реализира и удовлетворява напълно клиентските изисквания.
 15. „ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД - част от „Филип Морис Интернешънъл“ (PMI) – водещата международна компания в производството и разпространението на тютюневи изделия в света с над 150-годишна история. Шест от международните марки на PMI са сред първите 15 марки цигари, продавани в над 180 страни, включително Marlboro – марка номер едно в света. Компанията разполага с 48 производствени мощности в 32 държави, като повече от 150 милиона потребители по света избират нейните продукти. PMI е и компания с отговорно отношение към околната среда. В резултат на драстичния напредък в тази насока, днес компанията е сред водещите фирми за бързооборотни потребителски стоки по отношение на своя екологичен отпечатък. Днес за „Филип Морис България“ ЕООД работят висококвалифицирани служители, които споделят ценностите и визията на PMI. „Филип Морис България“ не само поддържа стабилно присъствие в България през последните 10 години, като предлага асортимент от познати международни марки, но и активно работи по инициативи за устойчиво развитие в отдалечени и обезлюдяващи се райони на страната с основен поминък тютюнопроизводство. За трета поредна година „Филип Морис България“ е отличена с награда за най-добър работодател от водещата международна организация Top Employer Institute. Компанията получава сертификата Top Employer за добрите си практики в областта на подбора и развитието на таланти, обученията, които предоставя за развитие на лидерски умения, управление на кариерата и възможности за растеж, организационна култура, заплащане на труда и допълнителни придобивки.

 

Управителният съвет прие годишните финансови отчети на Българска стопанска камара и на Борсова информационна компания (БИК) „Капиталов пазар“ ЕООД за 2018 г. Бяха обсъдени и други текущи въпроси.

Дата: 19.06.2019

Източник: БСК

Прочетено: 3104