Дата: 18.05.2009

Източник: БСК

Прочетено: 4210

На пресконференция днес, 18 май 2009 г., бяха представени предложения на БСК за промени в системата на пенсионно и социално осигуряване. В пресконференцията участваха Божидар Данев - председател на БСК, Димитър Бранков - зам.-председател на БСК, и Григор Димитров - главен директор в БСК.

Тук можете да изтеглите:

***

По т.6. от Предложенията на БСК: Държавата да предложи на пенсионните фондове пакети от инвестиционни инструменти, с които да се осигури по-висока доходност при гарантиран от държавата риск.
Парламентът прие на първо и второ четене на 22.05.2009 г.
промени в Кодекса за социално осигуряване, според които компаниите за допълнително пенсионно осигуряване ще могат да инвестират в инфраструктура, като купуват облигации, емитирани от банки с над 50% държавно участие. Пенсионните фондове ще могат да инвестират и в облигации, издадени от държавни банки на страни-членки на Европейския съюз. По този начин фондовете ще имат по-голяма възможност за инвестиции и така ще увеличат доходността си. Това е изключително подходяща инвестиция за пенсионните компании, предвид дългия хоризонт на средствата, които управляват. (вж. ОЩЕ)

По т.7 от Предложенията на БСК: Да се подобрят условията за ефективен контрол от Комисията за финансов надзор при инвестиране на активите на пенсионните фондове.
Комисията за финансов надзор прие на първо четене на 25.05.2008г.
проект за промени в Наредбата за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване. Предвижда се пенсионните дружества да определя всеки работен ден стойността на пазарния риск на хеджиращите инструменти и на риска от неизпълнение на задълженията на насрещната страна по сключени форуърдни валутни договори и договори за лихвен суап и да изготвят ежедневно справка за стойността на  риска.

***

Коментар на „Асарел Медет” АД

След като се запознахме с поставените от БСК ключови проблеми в областта на пенсионното и социално осигуряване, Ви изпращаме становището на „Асарел-Медет” по някои въпроси:

Важно е предложението на БСК да се вземат спешни мерки за решаване на проблемите на работещите първа и втора категория труд и отпускане на професионални пенсии за ранно пенсиониране. Рационалното е, че се предлага междинен период от 5 години след 01.01.2011г. /краен срок съгласно КСО за различните категории труд/, в който в зависимост от желанието на бъдещия пенсионер, лицето може или да се пенсионира по досегашния начин преди придобиване право на пенсия за изслужено време и старост, или да не се възползва от това право и продължи да работи, като средствата от индивидуалната му партида му се изплатят при получаването й. Така процеса ще бъде плавен и без сътресения за осигурените лица. Ползата за работодателя  ще бъде още 5години да има право да освобождава лица, които желаят да се пенсионират при сегашните условия.

Не е ясно защо се предлага намаление на осигурителната вноска точно на универсалния фонд за две години от 5% на 2%. Иначе е добре да се стимулират фирмите , които си внасят осигурителната вноска  без намаление на обема й. Отчитането на изпълнението на показателя ще бъде трудно, защото много фактори могат да окажат влияние- централно намаление на осигурителните вноски по нормативен начин, намаление на осигурителния доход на лицата, намаление броя на лицата в някои от допълнително задължителните фондове, за кои фондове ще важи и др. Не сме сигурни, че ще има фирма, която да отговаря на условието да не е намалила числеността си с повече от 2%.

Що се отнася до последното предложение - безработните лица да се разписват ежедневно в различни часове, задавани централизирано по електронен път в Бюрата по труда или при кметовете, това може би ще доведе до неспазване на срокове, откриване на възможности за отлагане на нещата и "вратички" за неспазване на правилата. Ако случайно това се приеме, ще се увеличи неимоверно администрацията в тези институции. Най-сигурният начин да се разбере дали едно безработно лице е наистина безработно, е да му се осигури заетост за времето на получаване на обезщетение.